Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Førde : flaumsonekart
Ansvar:Øystein Nøtsund, Eli K. Øydvin
Forfatter:Nøtsund, Øystein / Øyvind, Eli K.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:21 s.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.3)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2000:4
Emneord:Flom / Flomsonekart
Geografiske emneord:Førde
Innhold:Flaumsonekart skal nyttast særleg i arealplanlegging, byggesakshandsaming og
beredskap mot flaum. Ei betre styring av arealbruken vart i St.meld nr 42 (1996-
97) sett som det absolutt viktigaste tiltaket for å halde risikoen for flaumskade på
eit akseptabelt nivå. Det er utarbeidd flaumsonekart for Jølstra og Anga gjennom
Førde sentrum, for 10, 20, 50, 100, 200 og 500-års flaum. Området strekkjer seg
frå utløpet av Jølstra i fjorden til Prestfossen i Anga og Bruland i Jølstra. Langs
Jølstra er dette ei strekning på ca 6 km. Grunnlaget for flaumsonekarta
er flaumutrekning og vasslinjeutrekning. Resultatet (flaumsonekartet) viser per
definisjon overfløymd areal ved ein eller fleire flaumar med gjevne gjentaksinter-
vall. I tillegg til overfløymd areal er lengdeprofil for vasstanden i elva også vist.
Flaumsoneanalysen er utført med GIS. På flaumsonekartet er det presentert ein
flaum per kart. Områder som er markert som lågpunkt (område bak flaumverk,
kulvertar m.m.) er avleidd frå ein bestemt flaum, men gjentaksintervall skal og
kan ikkje overførast direkte. Desse områda er vist på kartet med skravur.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERV
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/Flomsonekart_rapp%20Forde.pdf