Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Sogndal : flaumsonekart
Ansvar:Siss-May Edvardsen, Christine Kielland Larsen
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:20 s., [1] bl. + kart - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Serie:NVE Flomsonekart ; 2003:4
Emneord:Flaumsonekart / Flom / Flomanalyse / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Sogndal / Sogndalselvi
Innhold:Kartlagt område på om lag 4,5 km strekk seg frå Dissebrua oppstraums Dale
Fabrikker AS til munningsområdet i Dalevågen. Ein hydraulisk modell med kalibre-
ringsdata og flaumutrekning er nytta for å utføre ei vasslineutrekning for å finne
vasstanden langsetter elva ved dei ulike flaumane. Det er rekna ut kulminasjons-
vassføringar og vassliner for gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år.
Flaumanalysen er utført med GIS og det er produsert flaumsonekart for 10-, 100-,
200- og 500-årsflaumane.
Dei største flaumane som er registrert ved Storefossdammen etter kraftutbygginga,
fann stad 26.10.1995 og 13.06.2000. Flaumen i 1995 tilsvarar ein 30-årsflaum og
flaumen i 2000 tilsvarar ein 8-årsflaum. Etter 1995-flaumen registrerte Bergens-
halvøens kommunale kraftselskap (BKK) fleire skadar, mellom anna på vegen
nord for teknisk avdeling, og på vegen og forbygginga nord for sideelva Mydlo-
mokena. Det er utført store erosjonssikrings – og forbyggingsarbeid på strekninga
etter desse flaumane. Området ved kommunen si tekniske avdeling synast ikkje
lenger å vere direkte flaumutsett som følgje av dette arbeidet.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERV
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/Dale%202-03.pdf