Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Dale : flaumsonekart
Ansvar:Siss-May Edvardsen ; Christine Kielland Larsen
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:21 s., [1] bl. + kart - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:566.166.06(483.2)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2003:2
Emneord:Flaumsonekart / Flom / Flomanalyse / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Dale / Daleelva / Daleelvi / Vaksdal
Innhold:Kartlagt område på om lag 4,5 km strekk seg frå Dissebrua oppstraums Dale Fabrikker
AS til munningsområdet i Dalevågen. Ein hydraulisk modell med kalibreringsdata og
flaumutrekning er nytta for å utføre ei vasslineutrekning for å finne vasstanden
langsetter elva ved dei ulike flaumane. Det er rekna ut kulminasjonsvassføringar og
vassliner for gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. Flaumanalysen er ut-
ført med GIS og det er produsert flaumsonekart for 10-, 100-, 200- og 500-års-
flaumane. Dei største flaumane som er registrert ved Storefossdammen etter kraft-
utbygginga, fann stad 26.10.1995 og 13.06.2000. Flaumen i 1995 tilsvarar ein 30-
årsflaum og flaumen i 2000 tilsvarar ein 8-årsflaum. Etter 1995-flaumen registrerte
Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK) fleire skadar, mellom anna på vegen
nord for teknisk avdeling, og på vegen og forbygginga nord for sideelva Mydlo-
mokena. Det er utført store erosjonssikrings – og forbyggingsarbeid på strekninga
etter desse flaumane. Området ved kommunen si tekniske avdeling synast ikkje
lenger å vere direkte flaumutsett som følgje av dette arbeidet.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERV
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/Dale%202-03.pdf