Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Gaupne : flomsonekart
Ansvar:Anders J. Muldsvor
Forfatter:Muldsvor, Anders J.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Serie:NVE Flomsonekart ; 2001:2
Emneord:Flaumsonekart / Flom / Flomanalyse / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Gaupne / Luster kommune / Sogn og Fjordane
Note:Serienavnet NVE flomsonekart står ikke på omslaget.
Innhold:Flaumsonekart skal nyttast særleg i arealplanlegging, byggjesakshandsaming og
beredskap mot flaum. Ei betre styring av arealbruken vart i St.meld nr 42 (1996-
97) sett på som det absolutt viktigaste tiltaket for å halde risikoen for flaumskader
på eit akseptabelt nivå. Det er utarbeidd flaumsonekart for Jostedøla ved Gaupne,
for 10, 20, 50, 100, 200 og 500-års flaum. Området strekkjer seg frå utløpet av
Jostedøla og oppover forbi Gaupne tettstad, ei strekning på om lag 2 km. Grunn-
laget for flaumsonekarta er i hovudsak flaumutrekning og vasslinjeutrekning.
Resultatet (flaumsonekartet) viser per definisjon overfløymd areal ved ein eller
fleire flaumar med gjevne gjentaksintervall. I tillegg til overfløymd areal er lengde-
profil for vasstanden i elva vist. Flaumsoneanalysen er utført med GIS. På flaum-
sonekartet er det presentert ein flaum per kart. Område som er markert som låg-
punkt (område bak flaumverk, kulvertar med meir) er avleidd frå ein bestemt flaum,
men gjentaksintervall skal, og kan ikkje, overførast direkte. Desse områda er
vist på kartet med skravur.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERV556(05)
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/gaupne.pdf