Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Passiv medvirkning til barnemishandling - HR-2020-1343-A, (sak nr. 20-026386STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Ansvar:A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Schei)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2020
Omfang:8 s.
Emneord:Høyesterettsdommer / Mishandling / Barn / Barnemishandling
Stikkord:HR-2020-1343-A / Straffeloven (2005) § 282 / Straffeloven (2005) § 283
Note:Straffesak, anke over dom.
Innhold:Dommere: Matningsdal, Matheson, Bergsjø, Falch, Steinsvik

Høyesterett forkastet anke over lagmannsrettens domfellelse av en far for passiv medvirkning til barnemorens grove mishandling av to spedbarn, jf. straffeloven § 283, jf. § 282.

Saken reiste særlig spørsmål om hva som kreves for domfellelse, når faren er fraværende mens moren mishandler barna.

Høyesterett kom til at det er et vilkår for domfellelse at omsorgspersonen kjenner til at mishandling foregår. Først da oppstår den straffsanksjonerte handleplikten. Tilsvarende krever domfellelse for medvirkning til grov mishandling at personen kjenner til omstendigheter som gjør mishandlingen grov.

Høyesterett fant på dette grunnlag at lagmannsrettens lovanvendelse var riktig og at domsgrunnene var tilstrekkelige.

Dommen gir nærmere veiledning om hva som skal til for å dømmes for passiv medvirkning til andres grove mishandling av barn.
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no