Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Spørsmål om inndragning av utbytte fra straffbar handling skal reduseres med ilagt tilleggsskatt - HR-2020-1354-A, (sak nr. 20-040133STR-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Ansvar:A (advokat Anette Fjeld) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2020
Omfang:5 s.
Emneord:Høyesterettsdommer / Inndragning / Straff / Tilleggsskatt / Utbytte
Stikkord:Bokføringsloven (2004) § 15 / HR-2020-1354-A / Straffeloven (1902) Opphevet § 275 / Straffeloven (1902) Opphevet § 276 / Straffeloven (2005) § 390 / Straffeloven (2005) § 391 / Straffeloven (2005) § 392 / Straffeloven (2005) § 79
Note:Straffesak, anke over dom.
Innhold:Dommere: Møse, Noer, Bull, Arntzen, Steinsvik

Høyesterett kom til at det ikke skulle gjøres fradrag for tilleggsskatt i inndragningsbeløpet som en mann var idømt etter å ha blitt domfelt for grov økonomisk utroskap mot to selskaper som han hadde vært daglig leder og styreleder for, og for regnskapsovertredelser i den forbindelse.

Domfelte hadde gjort urettmessige uttak fra de to selskapene. Da uttakene ble kjent for skattemyndighetene, ble ligningen hans endret for de aktuelle årene – han ble ilignet skatt for den forhøyede skattbare inntekten som uttakene innebar. Han ble også ilagt tilleggsskatt for ikke å ha opplyst om denne inntekten til skattemyndighetene. I straffesaken ble han dømt til å tåle inndragning av det ulovlige utbyttet fra selskapene. Det ble gjort fradrag for den ilignede skatten, men ikke for tilleggsskatten. Høyesterett pekte på at fradrag for ordinær skatt er begrunnet i at inndragningen ikke skal stille domfelte i en dårligere situasjon enn om han ikke hadde begått den straffbare handlingen – og uten den ville det ikke ha vært noe utbytte å beskatte. Om man også skulle gi fradrag for tilleggsskatten, ville imidlertid det nøytralisere sanksjonen mot et annet lovbrudd, nemlig å ha gitt uriktige opplysninger til skattemyndighetene. Fradrag skulle derfor ikke skje for tilleggsskatten.
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no