Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Sliterordningsavtalen : Avtale mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) om sliterordning
Ansvar:Sven Iver Steen og Ane Apeland
Forfatter:Steen, Sven Iver / Apeland, Ane
Materialtype:Bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Omfang:160 sider
ISBN/ISSN:9788215046051
Emneord:AFP / Kommentarutgave
Stikkord:Sliterordningsavtalen (2019)
Note:Finnes kun i Juridika.
Innhold:Forord:
Denne boken inneholder kommentarer til Sliterordningsavtalen og tilhørende regelverk. Det følger av Sliterordningsavtalen at Sliterordningen skal yte en ekstra ytelse (slitertillegg) til arbeidstakere som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden.

Det var i tariffoppgjøret i 2018 at Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og NHO, ble enige om at disponibel kapital i Sluttvederlagsordningen skulle overføres til en ny sliterordning. Samtidig skulle Sluttvederlagsordningen avvikles. I tariffoppgjøret i 2019 avtalte partene et bilag («Sliterbilaget») til tariffavtalene der hovedprinsippene for en ny sliterordning fremgår.

Sliterordningen ble konstituert 7. mai 2019 som et eget rettssubjekt ved avtale mellom LO og YS. I medhold av Sliterordningsavtalen er styret i Sliterordningen gitt myndighet til å vedta nærmere regler. Styret har vedtatt «Regler om tilslutning og premier til Sliterordningen» og «Regler om slitertillegg fra Sliterordningen».

I tariffoppgjøret for 2018 avtalte Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter) og hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, samt Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN) at det skulle innføres et slitertillegg «tilsvarende de materielle rettigheter som fremgår av resultatet av frontfagsoppgjøret med virkning fra 1. januar 2019». Spekters ordning med slitertillegg kalles SO Spekter. Spekter vedtok 1. november 2019 «Bestemmelser for SO Spekter». I medhold av disse bestemmelser er det vedtatt «Regler om tilslutning til SO Spekter» og «Regler om slitertillegg fra SO Spekter».

For å sikre god og kostnadseffektiv drift av ordningene med slitertillegg, er det besluttet at både Sliterordningen og SO Spekter skal administreres av Fellesordningen for avtalefestet pensjon. Videre har Spekter gitt styret i Sliterordningen myndighet til å forvalte regelverket og behandle klager knyttet til SO Spekter parallelt med at dette styret utøver regelverksforvaltning og klagebehandling for Sliterordningen. Dette vil bidra til å sikre at administrasjonen, regelverksforvaltningen, regelhåndhevingen og klagebehandlingen av Sliterordningen og SO Spekter blir mest mulig like.

Det er bestemmelsene i Sliterordningsavtalen inngått mellom LO og YS som er gjenstand for kommentarene i denne boken. Regler om tilslutning og premier til Sliterordningen og Regler om slitertillegg fra Sliterordningen blir også omtalt, og disse reglene er inntatt som bilag 2 og 3 til denne boken. Sliterbilaget er tatt med som bilag 1.

Sliterordningsavtalen har vært mal for «Bestemmelser for SO Spekter» og for regler gitt i medhold av disse bestemmelser («Regler om tilslutning til SO Spekter» og «Regler om slitertillegg fra SO Spekter»). Kommentarene i denne boken vil derfor også ha interesse for SO Spekter. Regelverket for SO Spekter er tatt med som bilag 4 til 6 til denne boken.

Sliterordningen har bidratt økonomisk til arbeidet med denne boken. Ledelsen og flere ansatte i Fellesordningen, som har vært sentrale aktører i arbeidet med å etablere Sliterordningen, har kommet med interessante faglige innspill under vårt arbeid. Vi takker for alle bidrag. Synspunktene og de juridiske vurderingene i denne boken er imidlertid alene vårt ansvar. Fremstillingen er à jour pr. 23. april 2020.

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Juridika - pdf
- Juridika - ajourført versjon