Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Innsyn i koronakommisjonens saksdokumenter − unntak for kontroll- og reguleringstiltak (2021/105) : 22. mars 2021 uttalte Sivilombudsmannen
Materialtype:Dom
Signatur:Sivilombudsmannen
Utgitt:Oslo : Sivilombudsmannen, 2021
Omfang:6 s.
Emneord:Innsyn / Sivilombudsmannen / Uttalelser
Stikkord:Offentleglova (2006) § 24 / SOM-2021-105
Note:
Innhold:En journalist ba om innsyn i Koronakommisjonens brev til ulike aktører om deres håndtering av koronapandemien. Kravet ble avslått med henvisning til offentleglova § 24 første ledd om unntak fordi innsyn vil motvirke et offentlig kontroll- og reguleringstiltak.

Saken reiser et prinsipielt spørsmål om Koronakommisjonen kan anses som et «kontroll- og reguleringstiltak» i lovens forstand. Med mandatets overordnede målsetning om læring og forbedring av nasjonens beredskap og krisehåndtering har Koronakommisjonens mandat, slik ombudsmannen ser det, lite preg av å være et kontrolltiltak. Ombudsmannen har derfor kommet til at offentleglova § 24 første ledd ikke kommer til anvendelse og ber om at Klagenemnda for Koronakommisjonen behandler innsynskravene på nytt.
(Sivilombudsmannens sammendrag)

Vedlegg:- Rettsinfo.no