Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Om leddbegrensninger i leverandørkjeden ved offentlige anskaffelser
Ansvar:Håkon Reiten Finnbakk
Forfatter:Finnbakk, Håkon Reiten
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetet i Oslo, 2021
Omfang:60 sider
Emneord:Kontraktsrett / Offentlige anskaffelser / Små og mellomstore bedrifter / Underleverandører
Stikkord:Anskaffelsesdirektivet 2014/24/EU Artikkel 18 / Anskaffelsesdirektivet 2014/24/EU Artikkel 71 / Anskaffelsesforskriften (2016) § 19-3
Note:Lastet ned med tillatelse av forfatteren. (2. juli 2021)
Innhold:Fra innledningen:
Oppgavens tema er leddbegrensninger i offentlige kontrakter. Problemstillingen er om norske myndigheter kan sette begrensninger for bruken av underleverandører ved bestemte former for tjenesteanskaffelser over EU/EØS-terskelverdiene. Mer konkret vil oppgaven undersøke om
toleddsbegrensningen i den norske anskaffelsesforskriften § 19-3 første ledd er i overenstemmelse med de kravene som kan utledes av EUs anskaffelsesdirektiv og den materielle EU- og EØS-retten.

I løpet av forholdsvis kort tid har regler om leddbegrensninger vokst frem til å bli et aktuelt tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige kontrakter. Innenfor noen bransjesektorer har lange og komplekse kontraktskjeder vist seg å gjøre det vanskelig å føre
kontroll med leverandørenes etterlevelse av de kravene som stilles til kontraktsgjennomføringen. Disse utfordringene har vist seg å være særlig aktuelle i bygg- og anleggsbransjen, som kjennetegnes med høy grad av spesialisering og utstrakt bruk av innleid arbeidskraft. For å
imøtegå denne problematikken har lovgiver innført regler om leddbegrensninger i den norske anskaffelsesforskriften, som har til formål å gjøre det enklere å føre kontroll i leverandørkjeden.

Vedlegg:- Rettsinfo.no