Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Norsk bedriftsskatterett
Ansvar:Benn Folkvord, Eivind Furuseth, Ole Gjems-Onstad
Forfatter:Folkvord, Benn / Furuseth, Eivind / Gjems-Onstad, Ole
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal, 2021.- 11. utgave
Omfang:1312 s..- 11. utgave
ISBN/ISSN:9788205550834
Emneord:Bedrifter / Bedriftsbeskatning / Ligning / Skatter / Skatterett
Stikkord:Aksjeloven (1997) § 8-1 / Allmennaksjeloven (1997) § 8-1 / EMK - Artikkel 6 - Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter / HR-2001-35 (Lefdal-dommen) / HR-2001-719 / HR-2010-572-A (Svart betaling-dommen) / OECD Transter Pricing Guidelines 2017 / OECDs mønsteravtale - Artikkel 5 / OECDs mønsteravtale - Artikkel 7 / Petroleumsskatteloven (1975) § 3 / Rt-1989-545 (Fylling-dommen) / Rt-2001-1661 / Rt-2002-56 (Lefdal-dommen) / Rt-2010-422 (Svart betaling-dommen) / Samvirkeloven (2007) / Skattebetalingsloven (2005) Kap 11 / Skatteloven (1999) § 10-42 / Skatteloven (1999) § 10-70 / Skatteloven (1999) § 11-1 / Skatteloven (1999) § 11-11 / Skatteloven (1999) § 11-20 / skatteloven (1999) § 11-21 / Skatteloven (1999) § 11-7 / Skatteloven (1999) § 13-1 / Skatteloven (1999) § 13-2 / Skatteloven (1999) § 13-3 / Skatteloven (1999) § 16-15 / Skatteloven (1999) § 16-20 / Skatteloven (1999) § 16-30 / Skatteloven (1999) § 2-1 / Skatteloven (1999) § 2-2 / Skatteloven (1999) § 2-32 / Skatteloven (1999) § 2-38 / Skatteloven (1999) § 5-1 / Skatteloven (1999) § 6-10 / Skatteloven (1999) § 6-24 / Skatteloven (1999) § 6-25 / Skatteloven (1999) § 6-41 / Skatteloven (1999) § 9-14 / Skatteloven (1999) § 9-2 / UTV-1989-740 (Fylling-dommen) / UTV-2002-1 / UTV-2002-365 (Lefdal-dommen) / Utv-2005-833
Note:"... à jour med lovvedtak, forskrifter vedtatt og publisert praksis per 1. juli 2018" - Forordet
1. utg. Oslo : Ad notam Gyldendal, 1996
1.-8. utg. ved Ole Gjems-Omstad. 9.-10. utg. ved Benn Folkvord, Eivind Furuseth, Sanaz Ormaz Ferdowsi, Ole Gjems-Onstad

Forlagets omtale: Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i 11. utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter.
Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i skatteetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket. Leseren blir med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv.
Her behandles blant annet den den nye lovfestede generelle omgåelsesnormen i sktl. § 13-2, de nye reglene om kildeskatt på renter og royalties, endringene i sktl. § 6-41, skatteforvaltningsloven, reglene for omklassifisering av aksjonærlån til utbytte, reglene om aksjesparekonto samt de nye reglene om fradrag for aksjeinnskudd i oppstartsselskap og internasjonal skatterett. Det er kommet flere nye høyesterettsdommer siden forrige utgave, og disse er innarbeidet i de kapitlene hvor de naturlig hører hjemme.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka