Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Selvstendig rettsvernshevd - HR-2021-1773-A, (sak nr. 21-042786SIV-HRET) : 1. september 2021 avsa Høyesterett kjennelse
Ansvar:Steinar Mathisen (advokat Helge Skaaraas) mot Bank Norwegian ASA
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2021
Omfang:16 s.
Emneord:Fast eiendom / Hevd / Høyesterettsdom
Stikkord:Dekningsloven (1984) § 2-2 / Hevdsloven (1966) § 7 / HR-2017-33-A (Forusstranda) / HR-2021-1773-A (Hvaler) / Tinglysingsloven (1935) § 20 / Tinglysingsloven (1935) § 21 / Tinglysingsloven (1935) § 23
Note:Sivil sak, anke over kjennelse.
Innhold:Dommere: Skoghøy, Falkanger, Noer, Bergsjø, Steinsvik

Ankende part kjøpte en eiendom i 1998, men tinglyste ikke ervervet. Han hadde eid eiendommen siden overdragelsen og brukt den som sin egen. I 2019 begjærte en bank utlegg i sak mot selgeren av eiendommen, som fremdeles sto som hjemmelshaver.
Grunnlaget var misligholdt gjeld.

Spørsmålet i saken var om ankende part hadde oppnådd rettsvern overfor selgerens kreditorer gjennom å ha eid og brukt eiendommen i hevdstid.

Et flertall i Høyesterett (fire dommere) fant at det er grunnlag for å oppstille en regel om selvstendig rettsvernshevd. Det ble blant annet vist til uttalelser i forarbeidene til tinglysingsloven som tilsa at man hadde holdt muligheten åpen for å få rettsvern for avtalte retter etter hevdstid, til uttalelser gitt i forbindelse med senere lovarbeid, samt til reelle hensyn. Ettersom ankende part hadde eid og brukt eiendommen som sin egen i full hevdstid, kom flertallet til at han hadde oppnådd rettsvern gjennom selvstendig rettsvernshevd, og følgelig hadde rettsvern mot bankens utleggspant i eiendommen.

Et mindretall (én dommer) kom til at anken skulle forkastes, med særlig henvisning til tinglysingslovens ordlyd. Det ble blant annet vist til at spørsmålet om hva som skal til for at en avtaleerverver skal få rettsvern uten tinglysning er både praktisk viktig og vanskelig, og at den nærmere avgrensningen bør foretas av lovgiver.

Avgjørelsen fastslår at rettsvern kan oppnås ved selvstendig rettsvernshevd.

(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no