Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Rettslige rammer for etablering og forvaltning av nasjonalparker ved kysten
Ansvar:Karen Eg Taraldrud
Forfatter:Taraldrud, Karen Eg
Materialtype:Bokkapittel
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:Side 398-418
ISBN/ISSN:9788215045085
Emneord:Erstatningsrett / Historie / Kyst / Lovgivning / Naturvern
Stikkord:EMK P1-1 / Grunnloven § 105 / Havressurslova (2008) / Naturmangfoldloven (2009) / Naturmangfoldloven (2009) § 33 / Naturmangfoldloven (2009) § 35 / Naturmangfoldloven (2009) § 39 / Naturmangfoldloven (2009) § 41 / Naturmangfoldloven (2009) § 46 / Naturmangfoldloven (2009) § 47 / Naturmangfoldloven (2009) § 49 / Naturvernloven (1970) Opphevet / Plan- og bygningsloven (2008) § 11-7 / Plan- og bygningsloven (2008) § 12-5
Geografiske emneord:Færder nasjonalpark / Ytre Hvaler nasjonalpark
Note:Open Access: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Kapittel 21
Innhold:Sammendrag
I kapitlet gir jeg innledningsvis en kort oversikt over den generelle utviklingen av lovgivningen om naturvern frem mot dagens norske regler om nasjonalparker. Dernest presenteres det sentrale lovverket som regulerer og setter rammer for etablering og forvaltning av nasjonalparker i Norge. Kapitlets hovedfokus er nasjonalparker ved kysten, men det gis enkelte sideblikk til annen regulering i kystsonen.

Nøkkelord: nasjonalpark, naturmangfoldloven, områdevern, vernevilkår, erstatning

Engelsk sammendrag
The chapter initially gives a brief overview of the general development of the legislation on nature conservation towards current Norwegian rules on national parks. Secondly, the central legislation governing and setting limits for the establishment and management of national parks is presented in Norway. The chapter’s main focus is coastal national parks, but there are some side-by-side glances to other regulation in the coastal zone.

Keywords: national parks, Nature Diversity Act, Protected Areas, Conservation requirements, Tort Law
Del av verk:Integrert kystsoneforvaltning
Forlagets omtale: Denne boka er eit resultat av eit fireårig tverrfagleg forskingsprosjekt, PlanCoast, finansiert av Norges Forskningsråd. Ein raud tråd i prosjektet har vore konseptet om ei integrert kystsoneforvaltning gjennom kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningslova og forvaltning etter sektorlovverket. Forventninga om å sjå sjø- og landområde i samanheng på tvers av kommune- og sektorgrenser er også sentral i boka.
Felles for alle artiklane i boka er at dei tek opp og diskuterer dagsaktuelle fenomen i den norske kystsona. Boka inneheld både planfaglege, samfunnsfaglege og juridiske fagartiklar. Enkelte artiklar er skrivne i samarbeid mellom forfattarar med ståstad i ulike fag for å sikre tverrfaglege tilnærmingar. Boka inneheld også artiklar frå fagpersonar i forvaltninga som dagleg handterer problemstillingar om bruk og vern av sjø.
Eit gjennomgåande trekk i boka er korleis planlegging etter plan- og bygningslova fungerer som integrerande reiskap i kystsona, i samspel med sektorlovverket, og kva forfattarane meiner er dei viktigaste utfordringane for å oppnå ei slik meir integrert forvaltning av kystsona i åra som kjem.
Boka er redigert av Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og prosjektleiar i PLANCOAST Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Idunn