Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Advokatansvar. Mangelfull rådgivning. Vilkår for løsørekjøpers vern overfor selgers kreditorer - HR-2021-2248-A, (sak nr. 21-046524SIV-HRET) : 18. november 2021 avsa Høyesterett dom
Ansvar:Aurstad Maskinutleige AS (advokat Hallgrim Fagervold) mot Advokatfirma DLA Piper Norway DA (advokat Sven Eriksrud), Zurich Insurance Plc, Norway Branch (advokat John Gjermund Flatabø)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2021
Omfang:17 s.
Emneord:Advokater / Erstatningskrav / Høyesterettsdom / Profesjonsansvar / Rådgivning
Stikkord:Aksjeloven (1997) § 3-8 / Aksjeloven (1997) § 3-9 / Dekningsloven (1984) § 2-2 / HR-2021-2248-A (Aurstadmaskin-saken) / Panteloven (1980) § 3-2 / Straffeloven (2005) § 404 / Straffeloven (2005) § 405 / Straffeloven (2005) § 410 / Tvisteloven (2005) § 30-14
Note:Sivil sak, anke over dom.
Innhold:Dommere: Webster, Normann, Noer, Arntzen, Høgetveit Berg

To heleide konsernselskaper hadde inngått avtaler om salg og samtidig tilbakeleie av anleggsmaskiner. Selgerselskapet gikk konkurs kort tid etter overdragelsen av maskinparken, og konkursboet tok beslag i maskinene som var i arbeid på et prosjekt. Maskinene var ikke blitt flyttet i forbindelse med salget. Kjøperselskapet gikk til søksmål mot advokatfirmaet, som hadde opptrådt som rådgiver i forbindelse med transaksjonen, og krevde erstattet det tapet selskapet var påført som følge av forliket med boet.

Høyesterett (flertallet) kom til at kjøper ikke hadde rettsvern for sin eiendomsrett til de solgte maskinene på beslagstidspunktet. Selgers konkursbo kunne derfor ta beslag i disse. Etter Høyesteretts oppfatning gjelder det som hovedregel eller utgangspunkt et krav om at selger må fratas rådigheten over løsøre for at kjøper skal oppnå rettsvern mot selgers kreditorer. Det var ikke grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen for avtaler om salg og samtidig tilbakeleie. Advokatfirmaet hadde erkjent ansvarsgrunnlag dersom Høyesterett kom til at transaksjonen ikke hadde vern mot selgers kreditorer.

En dommer avga særmerknad knyttet til rettsvernsspørsmålet. Etter denne dommerens syn var det ikke grunnlag for å stille så strenge og absolutte krav til rettsvernet som flertallet ga uttrykk for.

Avgjørelsen avklarer hvilke vilkår som gjelder for at løsørekjøper skal få vern overfor selgers kreditorer.(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no