Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Om bruk av andres kjennetegn som søkeord på Google er i strid med god forretningsskikk - HR-2021-2479-A, (sak nr. 21-083128SIV-HRET) : 14. desember 2021 avsa Høyesterett dom
Ansvar:Komplett Bank ASA, Ikano Bank AB (publ), Norway Branch, BRAbank ASA (advokat Gunnar Meyer), Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper) (advokat Anders Aasland Kittelsen) mot Bank Norwegian ASA (advokat Jan Magne Langseth) (Rettslig medhjelper: advokat ...
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2021
Omfang:17 sider
Emneord:Høyesterettsdom / Internett / Kjennetegnsrett / Markedsføring
Stikkord:C-236/08 til C-238/08 (Google) Forente saker / C-278/08 (BergSpechte) / Direktiv 2008/95/EF - Varemerkedirektivet 2008 / Direktiv 2008/95/EF - Artikkel 5 - Varemerkedirektivet 2008 / HR-1998-41-A (Iskrem-dommen) / HR-2018-110-A (ENSILOX) / HR-2020-1142-A (Apple) / HR-2021-2479-A (Bank Norwegian) / Markedsføringsloven (2009) § 25 / Rt-1995-1908 (Mozell) / Rt-1998-1315 (Iskrem-dommen) / Varemerkeloven (2010) § 4
Note:Sivil sak, anke over dom.

Partene:
Komplett Bank ASA, Ikano Bank AB (publ), Norway Branch, BRAbank ASA (advokat Gunnar Meyer), Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper) (advokat Anders Aasland Kittelsen) mot Bank Norwegian ASA (advokat Jan Magne Langseth) (Rettslig medhjelper: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Google LLC (partshjelper) (advokat Henrik Felix Reimers)
Innhold:Dommere: Falkanger, Bergsjø, Arntzen, Høgetveit Berg, Steinsvik

Tre banker i markedet for forbrukslån krevde at Bank Norwegians annonsering på internett ved bruk av bankenes kjennetegn som betalte søkeord skulle forbys i medhold av markedsføringslovens generalklausul.

Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å forby Bank Norwegians annonsepraksis. Anken ble derfor forkastet.

Høyesterett tok utgangspunkt i at EU-domstolen hadde vurdert tilsvarende annonsepraksis på varemerkerettslig grunnlag og i flere avgjørelser konkludert med at bruken av andres kjennetegn ved søkemotorannonsering ikke innebærer varemerkeinngrep. Høyesterett kom til at det ut fra EU-domstolens praksis og den avveiningen av hensyn som var gjort under varemerkeregelverket, ikke var rom for å forby praksisen som stridende mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

Dommen avklarer rekkevidden av markedsføringsloven § 25 ved søkemotorannonsering.

Første avsnitt i dommen:
Saken gjelder bruk av konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord ved søkemotorannonsering på internett. Spørsmålet er om slik bruk er i strid med kravet til god forretningsskikk i markedsføringsloven § 25.

(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no