Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Utmark i endring
Ansvar:Frode Flemsæter og Bjørn Egil Flø (red.)
Forfatter:red.: Flemsæter, Frode / red.: Flø, Bjørn Egil
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Allvit
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021
Omfang:1 online (nettilkoblet) 307 sider
ISBN/ISSN:9788202749330
Emneord:Allemannsretten / Beiterett / Friluftsliv / Fritidseiendommer / Reindrift / Rovdyrforvaltning / Tingsrett / Utmark / Vindkraft / Vindmøller
Stikkord:Friluftsloven (1957) / Reindriftsloven (2007)
Note:Open access: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ISBN:
PDF 978-82-02-66963-8
EPUB 978-82-02-74933-0 - I Allvit.
HTML 978-82-02-74934-7
XML 978-82-02-74935-4
Alle artiklene er registrert som egne poster og søkbare, se "Vis innhold" på lenket utgave: vis trykt utgave.

Innhold:Utgiver om boka:
Det er i ferd med å skje store endringar i den norske utmarka. Hyttebygging, rovdyr, beiting og aukande konfliktnivå mellom tradisjonelle og nye brukarar fører til heftige debattar om bruken av utmarka og utmarksressursane. I boka Utmark i endring gjev nokre av landets fremste samfunnsforskarar innanfor feltet utmark ei innføring i viktige endringar, og innspel til korleis ein kan bringe debattane rundt framtida til utmarka vidare.

Bruk av utmark har alltid vore viktig for oss nordmenn. Her kan fritidsbustadar, vindkraftutbygging, gruvedrift og friluftsliv skape livskvalitet og arbeidsplassar. Samstundes utfordrar bruken både naturverdiar, kulturverdiar og tradisjonell utmarksbruk som sau- og reinbeite.

Arealpresset i utmarka er veksande og kan føre til fleire interessekonfliktar. Kan beitenæringane overleve areal- og rovdyrpress? Kor mange fleire fritidsbustader toler utmarka? Kvar går grensa for tilrettelegging i friluftslivet? Kva for del av utmarkshistoria er det vi verdset?

Bidragsytarane i boka kjem frå ulike fagfelt som geografi, sosiologi, jus, økonomi og filosofi – og gjev med dette ulike perspektiv på endringane i utmarka. Samla gir Utmark i endring eit vesentleg bidrag til utmarskforskinga, og kan fungere som eit diskusjonsgrunnlag for dei utfordringane som næringar, brukarar og forvaltarar av utmarka står overfor.

Utmark i endring er tankevekkande lesing for alle med interesse for bruk og forvalting av utmarka. Dette kan vere studentar, forskarar, næringsaktørar eller forvaltarar av utmarka. Med eit interessant og samfunnsaktuelt innhald er boka òg høgaktuell for den jamne samfunnsengasjerte borgar.

Utmark i endring er redigert av Frode Flemsæter, seniorforskar ved Ruralis og fyrsteamanuensis ved NTNU, og Bjørn Egil Flø, seniorforskar ved NIBIO.
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: Det er i ferd med å skje store endringar i den norske utmarka. Hyttebygging, rovdyr, beiting og aukande konfliktnivå mellom tradisjonelle og nye brukarar fører til heftige debattar om bruken av utmarka og utmarksressursane. I boka Utmark i endring gjev nokre av landets fremste samfunnsforskarar innanfor feltet utmark ei innføring i viktige endringar, og innspel til korleis ein kan bringe debattane rundt framtida til utmarka vidare.
Bruk av utmark har alltid vore viktig for oss nordmenn. Her kan fritidsbustadar, vindkraftutbygging, gruvedrift og friluftsliv skape livskvalitet og arbeidsplassar. Samstundes utfordrar bruken både naturverdiar, kulturverdiar og tradisjonell utmarksbruk som sau- og reinbeite.
Arealpresset i utmarka er veksande og kan føre til fleire interessekonfliktar. Kan beitenæringane overleve areal- og rovdyrpress? Kor mange fleire fritidsbustader toler utmarka? Kvar går grensa for tilrettelegging i friluftslivet? Kva for del av utmarkshistoria er det vi verdset?
Bidragsytarane i boka kjem frå ulike fagfelt som geografi, sosiologi, jus, økonomi og filosofi - og gjev med dette ulike perspektiv på endringane i utmarka. Samla gir Utmark i endring eit vesentleg bidrag til utmarskforskinga, og kan fungere som eit diskusjonsgrunnlag for dei utfordringane som næringar, brukarar og forvaltarar av utmarka står overfor.
Utmark i endring er tankevekkande lesing for alle med interesse for bruk og forvalting av utmarka. Dette kan vere studentar, forskarar, næringsaktørar eller forvaltarar av utmarka. Med eit interessant og samfunnsaktuelt innhald er boka òg høgaktuell for den jamne samfunnsengasjerte borgar.
Utmark i endring er redigert av Frode Flemsæter, seniorforskar ved Ruralis og fyrsteamanuensis ved NTNU, og Bjørn Egil Flø, seniorforskar ved NIBIO.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Allvit