Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Gondolbane på Voss - grunneiere har krav på erstatning - HR-2022-993-A, (sak nr. 21-161694SIV-HRET) : 16. mai 2022 avsa Høyesterett dom
Ansvar:Voss Gondol AS, Voss herad (advokat Kathrine Lien Mjell) mot A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q (advokat Endre Grande)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2022
Omfang:11 sider
Emneord:Ekspropriasjon / Høyesterettsdom / Tingsrett
Stikkord:Ekspropriasjonserstatningslova (1894) § 2 / HR-2011-1071-A (Jæren Vindkraft) / HR-2022-993-A / Plan- og bygningsloven (2008) § 16-1 / Plan- og bygningsloven (2008) § 16-2 / RG-1984-742 / Rt-1959-1198 (Askøy) / Rt-2011-780 (Jæren Vindkraft)
Note:Sivil sak, anke over overskjønn.
Innhold:På Vossevangen er det etablert en helårlig gondolbane som går fra Voss jernbanestasjon til fjellet Hanguren. Banen går blant annet over et boligområde og over innmark, i en høyde fra 10 meter til 60 meter. Gondolbanen har forringet verdien på eiendommene og skapt ulemper for grunneierne. Grunneierne ønsket erstatning, men kommunen og Voss Gondol AS mente at de ikke hadde partsstatus.

Om grunneierne kan være parter i saken om erstatning etter ekspropriasjon, beror på eiendomsrettens utstrekning i luftrommet over eiendommene.

Høyesterett fastslår at oppføringen av gondolbanen krenker grunneiernes eiendomsrett og at de derfor har krav på erstatning, slik ting- og lagmannsretten har tilkjent dem.

Høyesterett tok utgangspunkt i at eiendomsrettens utstrekning ikke er regulert i lov. I mer enn ett hundre år har det imidlertid vært forutsatt i ulike lover at eiendomsretten omfatter deler av luftrommet over en eiendom. Det samme følger av andre rettskilder. Eiendomsretten kan ikke angis som en bestemt høyde i meter og den er ikke ubegrenset. Det avgjørende er hvor høyt grunneieren har interesse i å utnytte sin eiendom, ut fra fremtidig utvikling og muligheter. Eiendomsretten gir også grunnlag for å nekte aktivitet der eierne har en berettiget og saklig interesse i dette. En grunneier kan normalt motsette seg for eksempel føring av ledninger, eller taubaner opp til vanlig høyde for slike innretninger.

Dommen gir veiledning om eiendomsrettens utstrekning oppad.

Rettsområde: Tingsrett. Ekspropriasjon.
Nøkkelavsnitt: 55–57
Dommere: Matheson, Bergsjø, Arntzen, Berglund, Høgetveit Berg
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no