Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Lærebok i miljøforvaltningsrett
Ansvar:Hans Chr. Bugge
Forfatter:Bugge, Hans Chr.
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2022.- 6. utgave
Omfang:400 sider
ISBN/ISSN:9788215060613
Emneord:Forurensning / Forvaltningsrett / Lærebok / Miljørett / Miljøvern / Naturressurser
Stikkord:Forurensningsloven (1981) § 11 / Forurensningsloven (1981) § 16 / Forurensningsloven (1981) § 7 / Forvaltningsloven (1967) § 28 / Grunnloven § 105 / Grunnloven § 112 / Grunnloven § 97 / Markaloven (2009) / Miljøinformasjonsloven (2003) § 8 / Miljøinformasjonsloven (2003) § 9 / Naturmangfoldloven (2009) § 11 / Naturmangfoldloven (2009) § 12 / Naturmangfoldloven (2009) § 13 / Naturmangfoldloven (2009) § 35 / Naturmangfoldloven (2009) § 36 / Naturmangfoldloven (2009) § 37 / Naturmangfoldloven (2009) § 4 / Naturmangfoldloven (2009) § 5 / Naturmangfoldloven (2009) § 6 / Plan- og bygningsloven (2008) § 12-14 / Plan- og bygningsloven (2008) § 12-7 / Plan- og bygningsloven (2008) § 19-1 / Plan- og bygningsloven (2008) Kap 12 / Plan- og bygningsloven (2008) Kap 13 / Plan- og bygningsloven (2008) Kap 17 / Plan- og bygningsloven (2008) Kap 19 / Plan- og bygningsloven (2008) Kap 7 / Plan- og bygningsloven (2008) Kap 8 / Plan- og bygningsloven (2008) Kap 9 / Viltloven (1981)
Note:I Allvit.
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: Hvordan sikrer vi miljøet for kommende generasjoner?
Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett med et forvaltningsrettslig perspektiv for studiet i rettsvitenskap.
Boken skal gi en forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet, kunnskap om hovedtrekkene i internasjonal miljø- og klimarett og miljøretten i EØS, viktige prinsipper og virkemidler og de særlige kravene til saksbehandlingen i miljøsaker.
I egne kapitler behandles hovedtrekkene i plan- og bygningsloven, viktige deler av naturmangfoldloven, kontroll med forurensning på grunnlag av forurensningsloven og regulering av tiltak i vassdrag etter vassdragslovgivningen.
Boken er egnet som litteratur i faget ved de juridiske fakultetene og andre læresteder for høyere utdanning. Det er lagt vekt på at den skal illustrere temaer i den alminnelige forvaltningsretten. Samtidig framheves og drøftes de spesielle rettsspørsmålene som reises i forvaltningens arbeid med å sikre våre naturverdier og et godt miljø i dag og på lang sikt.
Hans Christian Bugge er professor emeritus i miljørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn blant annet som embetsmann i Miljøverndepartementet, direktør i Statens forurensningstilsyn og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka
- Allvit