Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Erstatningsutmåling etter fødselsskade må ta utgangspunkt i amerikansk utgiftsnivår - HR-2022-1132-A, (sak nr. 21-000081SIV-HRET) : 8. juni 2022 avsa Høyesterett dom
Ansvar:A v/verge (advokat Linda Egeland – til prøve) (Rettslig medhjelper: advokat Carl Aasland Jerstad) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Svein Åge Bergset)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2022
Omfang:14 sider
Emneord:Erstatningsrett / Høyesterettsdom / Pasientskadeserstatning / Tingsrett
Stikkord:HR-2022-1132-A / Pasientskadeloven (2001) § 2 / Skadeserstatningsloven (1969) § 3-1 / Skadeserstatningsloven (1969) § 5-1 / Skadeserstatningsloven (1969) § 5-2
Geografiske emneord:USA
Note:Sivil sak, anke over dom.
Innhold:Et nå ti år gammelt barn ble påført pasientskade under fødselen ved Haukeland sykehus i Bergen. Familien flyttet til USA kort tid etter fødselen. Høyesterett har kommet til at erstatningsutmålingen da ikke kan baseres på at skadelidte vil få norske velferdsytelser. Lagmannsrettens dom blir opphevet på grunn av feil rettsanvendelse.

Skadelidte er 100 prosent medisinsk invalid, har et omfattende behov for pleie, omsorg og helsetjenester og vil ha et livsvarig behov for tilsyn døgnet rundt. Lagmannsretten ga erstatning basert på årlige merutgifter på 200 000 kroner som et supplement til de norske velferdsytelsene.

Høyesterett kom til at det var feil å beregne erstatningen som om skadelidte bodde i Norge og mottok ytelser fra det norske velferdssystemet. Riktignok er utgangspunktet i norsk rett at erstatningen skal være et supplement til de offentlige velferdsytelsene. Men skadelidte mottar ingen slike ytelser i USA, og den utbetalte erstatningen vil derfor ikke dekke hennes behov for behandling, pleie og omsorg der. Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at erstatningen i denne saken da må utmåles med utgangspunkt i utgiftsnivået i USA. Høyesterett la blant annet vekt på familiens sterke tilknytning til USA og på at flyttingen dit skjedde uten tanke på de erstatningsrettslige konsekvensene. Familien hadde bodd i USA inntil kort tid før fødselen, og far var amerikansk statsborger.

Dommen redegjør for utmåling av erstatning for medisinske og sosialmedisinske utgifter og tar særlig for seg utmålingen for skadelidte bosatt i utlandet.

Rettsområde: Erstatningsrett

Nøkkelavsnitt: 38, 44, 59−60, 68

Dommere: Noer, Kallerud, Bergsjø, Berglund, Sæther
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no