Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Daglig leder og morselskap må betale sakskostnader idømt et datterselskap -HR-2022-1148-A, (sak nr. 21-154761SIV-HRET) : 9. juni 2022 avsa Høyesterett dom
Ansvar:I. A, Nettforsk AS (advokat Per Conradi Andersen) mot SinkabergHansen AS (advokat Ida Espolin Johnson) II. SinkabergHansen AS (advokat Ida Espolin Johnson) mot Nettforsk AS, A (advokat Per Conradi Andersen)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2022
Omfang:15 sider
Emneord:Erstatningsrett / Høyesterettsdom / Selskapsrett / Sivilprosess / Tingsrett
Stikkord:Aksjeloven (1997) § 17-1 / Aksjeloven (1997) § 3-4 / HR-2022-1148-A / Tvisteloven (2005) § 20-7
Note:Sivil sak, anke over dom.
Innhold:En patentstrid om behandlingsmetode mot lakselus hadde endt med at selskapet som hadde patentretten, og selskapet som stod for lisensiering av behandlingsmetoden, tapte saken og ble dømt til å betale motpartens sakskostnader. Da de to selskapene ikke kunne betale de idømte sakskostnadene, gikk motparten til sak mot morselskapet og personen som var enestyre/daglig leder i alle tre selskaper. Kravet var at de skulle erstatte sakskostnadene som datterselskapene var blitt idømt.

Høyesterett kom til at lederen og morselskapet var ansvarlige for sakskostnadene som ett av datterselskapene var idømt. Dette datterselskapet var blitt opprettet og hadde fått patentrettighetene overført til seg fra morselskapet rett før den daglige lederen anla søksmålet i patentsaken. Det nye datterselskapet kunne i praksis ikke drive annen virksomhet før patentsaken eventuelt ble vunnet, og det hadde ikke midler til å finansiere sin del av patentsaken, men var avhengig av tilskudd fra morselskapet. Motparten ble dermed fortsettlig utsatt for en åpenbar tapsrisiko som motparten ellers ikke ville ha hatt.

Ettersom det hadde vært et rimelig håp om å vinne patentsaken, ble lederen og morselskapet ikke holdt ansvarlig for sine disposisjoner knyttet til det andre datterselskapet.

Avgjørelsen klargjør vilkårene for at en tredjepart kan holdes ansvarlig for idømte sakskostnader i en rettssak.

Rettsområde: Erstatningsrett, selskapsrett, sivilprosess.

Nøkkelavsnitt: 61

Dommere: Øie, Bull, Kallerud, Falch, Høgetveit Berg
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no