Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Kreditorvern
Ansvar:Sverre Magnus Bergslid Salvesen
Forfatter:Salvesen, Sverre Magnus Bergslid
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2022.- 1. utgave
Omfang:457 sider
ISBN/ISSN:9788202773267
Emneord:Formuerett / Kreditorvern
Stikkord:Arveloven (2019) § 133 / Dekningsloven (1984) § 2-1 / Dekningsloven (1984) § 2-2 / EMK P1-1 / Konkursloven (2014) § 4 / Konkursloven (2014) § 72 / Tvangsfullbyrdelsesloven (1992) § 7-3
Note:I Allvit.
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: Når et kreditorbeslag inntreffer, kan det oppstå en rettighetskollisjon mellom dekningssøkende kreditor og andre rettighetshavere som utleder sin rett fra skyldneren. Kreditorvernet sørger for at en rettighetshaver oppnår beskyttelse mot at en kreditorekstinksjon kan inntreffe ved et kreditorbeslag.
I denne boken undersøker forfatteren om, når og hvordan kreditorvern kan etableres etter gjeldende norsk rett. De lovfestede reglene danner en ramme for hvilke formuesgoder og formuesrettigheter som omfattes, selv om boken også drøfter enkelte ulovfestede kreditorvernregler. Forfatteren analyserer en rekke aktuelle problemstillinger innenfor den dynamiske tingsretten. I tillegg behandles flere rettsspørsmål som er av mer allmenn formuerettslig karakter.
Blant de temaer som drøftes i boken, er eiendomsrettens rettslige betydning som tilnærming til rettighetskollisjoner, proformaregelen i beslagsretten, adgangen til å etablere ulovfestede kreditorvernregler, den ulovfestede regelen om selvstendig rettsvernshevd og etablering av kreditorvern ved løsørekjøp. Avslutningsvis problematiseres enkelte sider ved den fragmentariske og funksjonelle tilnærmingen som norsk rett har til regler om kreditorvern.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Rettsdata
- Innholdsfortegnelse
- Bokanmeldelse
- Bla i boka
- Allvit