Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Ytring rettet mot 16-åring var straffbar : 8. september 2022 avsa Høyesterett dom
Ansvar:A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Alf Butenschøn Skre)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2022
Omfang:9 sider
Emneord:Diskriminering / Hatprat / Høyesterettsdom / Straffeprosess / Ytringsfrihet
Stikkord:HR-2020-2133-A / HR-2022-1707-A / Straffeloven (2005) § 185
Note:Sivil sak, anke over dom.
Innhold:En 57 år gammel mann hadde på Jessheim togstasjon ropt til en jente på noe under 17 år at hun burde «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV». Ytringen kom etter en opphetet diskusjon, som mannen hadde startet.

Høyesteretts flertall har kommet til at ytringen var straffbar fordi den ble fremsatt overfor et barn.

Høyesterett tok utgangspunkt i at straffeloven § 185 om diskriminerende og hatefulle ytringer må forstås i lys av grunnleggende bestemmelser om ytringsfrihet. Dette innebærer at det kun er kvalifisert krenkende utsagn som er straffbare, og at det er en relativt romslig margin for smakløse ytringer.

Høyesterett slår fast at terskelen for å domfelle etter straffeloven § 185 i utgangspunktet er den samme om ytringen rettes mot en voksen eller et barn.

Høyesterett mente at selv om ytringen var klart sårende, smakløs og fornærmende, ville den ikke vært kvalifisert krenkende dersom den var fremsatt overfor en voksen. Et flertall på tre dommere mente at det ved vurderingen av om utsagnet er kvalifisert krenkende må legges betydelig vekt på at uttalelsen var fremsatt av en voksen overfor en mindreårig. Det vises til at små barn og ungdommer er sårbare for ytringer som knytter seg til deres etnisitet, og at barn og unge med minoritetsbakgrunn rammes ekstra hardt av rasistiske utsagn. Ytringen ble imidlertid ansett for å være helt i grenseland av hva som er straffbart av uttalelser overfor barn.

Fordi lagmannsretten hadde en utilstrekkelig beskrivelse av tiltaltes forsett, må dommen av den grunn oppheves. Lagmannsretten skulle vurdert om tiltalte bevisst tok det standpunktet at han ville fremsette ytringen selv om fornærmede skulle være under 18 år. Saken må nå behandles på nytt i tingretten.

Et mindretall på to dommere mente ytringen ikke var straffbar. Mindretallet var enig med flertallet i at den fremsatte ytringen var sårende, smakløs og fornærmende, men kom likevel til at den ligger under terskelen for hva som omfattes av straffeloven § 185.

Dommen gir veiledning for forståelsen av straffeloven § 185 når fornærmede er mindreårig.

Rettsområde: Strafferett. Straffeloven § 185
Nøkkelavsnitt: 21, 27, 28, 30
Dommere: Webster, Normann, Falch, Østensen Berglund, Thyness
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no