Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Regresskrav fra forsikringsselskap avvist fra domstolene - HR-2023-573-A, (sak nr. 22-164565SIV-HRET) : 30. mars 2023 avsa Høyesterett kjennelse
Ansvar:Vik Ørsta AS (advokat Bjarte Reidar Aambø) mot MS Amlin Insurance S.E (advokat Jakob Christen Christensen)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2023
Omfang:8 sider
Emneord:Høyesterettsdom / Regress / Voldgift
Stikkord:HR-2023-573-A / Voldgiftsloven (2004) § 10
Note:Sivil sak, anke over kjennelse.
Innhold:Et forsikringsselskap dekket det økonomiske tapet som oppsto da en bølgedemper ble totalskadet i hardt vær. Forsikringsselskapet gikk deretter til søksmål mot leverandøren av anlegget, Vik Ørsta AS. Forsikringsselskapet krevet at leverandøren skulle dekke erstatningen utbetalt til forsikringskunden. Selskapet bygget kravet på at det, etter å ha dekket tapet, trådte inn i kundens krav mot leverandøren – såkalt regress.

Leverandøren krevet søksmålet avvist fra domstolene og viste til at det i avtalen med kunden var avtalt at tvister i forbindelsen med leveransen skulle løses ved voldgift.

Høyesterett kom til at voldgiftsklausulen var bindende for forsikringsselskapet. Leverandøren fikk dermed medhold i at tvisten måtte avvises fra domstolene og løses ved voldgift. Høyesterett bygget på voldgiftsloven § 10 annet ledd, som bestemmer at en voldgiftsavtale følger med ved «overføring av det rettsforhold den omfatter». Høyesterett la til grunn at ordet «rettsforhold» her omfatter både sammensatte rettsforhold – som for eksempel en avtale – og enkeltstående krav. Videre omfatter begrepet «overføring» ikke bare overføring ved avtale, men også overføring ved regress etter ulovfestede regler.

Avgjørelsen avklarer betydningen av vanlige voldgiftsklausuler ved overdragelse av rettsforhold.

Rettsområde: Voldgift
Nøkkelavsnitt: 43
Dommere: Webster, Matheson, Thyness, Steinsvik og kst. dommer Remen(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no