Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Tvist vedrørende tolkning av Vekteroverenskomstens bestemmelser om tjenestegrensetillegg - AR-2023-12 : 4. mai 2023 avsa Arbeidsretten dom
Ansvar:Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (Advokat Nina Wærnhus) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), 2. Securitas AS (Advokat Marie Blix Werner)
Materialtype:Dom
Signatur:Arbeidsretten
Utgitt:Oslo : Arbeidsretten, 2023
Omfang:25 sider
Emneord:Arbeidsretten / Domsavgjørelser / Lønninger
Stikkord:AR-2023-12 / Vekteroverenskomsten (2018-2020) § 5 - LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service og handel
Note:Saksnummer 29/2022

Innhold:Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av Vekteroverenskomstens bestemmelser om tjenestegrensetillegg.

Lønn. Funksjonstillegg.
Vekteroverenskomsten mellom LO–NHO § 5 nr. 3 har bestemmelser om tillegg for utrykningstjeneste. Spørsmålet i saken var om oppdrag for Universitetet i Bergen som hadde elementer av stasjonærtjeneste, mobiltjeneste og utrykningstjeneste ga rett til utrykningstillegg. Flertallet bemerket at det i en situasjon hvor verken ordlyd eller historikk ga klare holdepunkter for hva som var tariffpartenes felles forståelse av virkeområdet, var større rom for å vektlegge bedriftens egen praksis ved den konkrete vurderingen. Bakgrunnen for ordningen med utrykning som del av vekteroppdraget var en endringsavtale mellom selskapet og universitetet i 1998. I perioden 1998 til 2013 ble det betalt utrykningstillegg. Et annet selskap hadde vekteroppdraget i perioden 2013–2018. Dette avbruddet i praksis kunne ikke få avgjørende betydning når praksis i Securitas hadde vært fulgt i lang tid. Dissens 4–3.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand
Notat: Avsluttet ved dom.
Status: Avgjort
Avgjørelsesdato: 04.05.23

Vedlegg:- Rettsinfo.no