Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Alvorlig personforfølgelse med trusler i tekstmeldinger ga ikke grunnlag for dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - HR-2023-937-A, (sak nr. 23-030237STR-HRET) : 16. mai 2023 avsa Høyesterett dom
Ansvar:A (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen) mot B, C, D (advokat Sveinung Eliassen), Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2023
Omfang:24 sider
Emneord:Erstatningsrett / Høyesterettsdom / Oppreisning / Strafferett / Tvungent psykisk helsevern / Utilregnelighet
Stikkord:HR-2023-937-A / Straffeloven (2005) § 62
Note:Straffesak, anke over dom.
Innhold:En utilregnelig mann hadde over en periode på to år sendt om lag 2 400 tekstmeldinger med blant annet trusler om drap og vold til en kvinne som hadde vært lærer for hans tidligere ektefelle før samlivsbruddet. Han hadde også sendt tekstmeldinger med trusler mot den tidligere ektefellen, hennes samboer og polititjenestemenn samt utvist hensynsløs atferd mot den tidligere ektefellen.

Personen har siden 2022 vært underlagt tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven. Spørsmålet i saken var om han kan dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 62.

Høyesterett kom til at det ikke kan idømmes overføring til tvungent psykisk helsevern etter § 62 første ledd, som krever at det er nærliggende fare for en ny og alvorlig integritetskrenkelse. Selv om personforfølgelsen her hadde rammet hardt, ble ikke dette vilkåret ansett oppfylt. Det ble særlig vist til at det utelukkende er tale om tekstmeldinger. Dommen inneholder en bred gjennomgang av lovens forhistorie og forarbeider og redegjør for terskelen for alvorlighetskriteriet.

Vilkåret i § 62 andre ledd om at det var begått gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, var oppfylt. Høyesterett kom imidlertid til at tilleggsvilkåret om at andre tiltak enn overføring til tvungent psykisk helsevern har vist seg åpenbart uhensiktsmessige, ikke var oppfylt. Han er i dag underlagt adekvat behandling som ikke er avsluttet, og det det kan ikke da slås fast at andre tiltak har vist seg åpenbart uhensiktsmessige.

Kvinnen som var utsatt for alvorlig personforfølgelse ble tilkjent 50 000 kroner i oppreisningserstatning, og tidligere ektefelle og hennes samboer ble tilkjent 10 000 kroner hver.

Et mindretall på to dommere mente at det store antallet drapstrusler, som hadde fått store konsekvenser for fornærmede, innebar at den alvorlige personforfølgelsen var en «alvorlig integritetskrenkelse» og at vilkårene for dom på overføring til tvungent psykisk helsevern etter første og andre ledd var oppfylt. Mindretallet mente at oppreisningsbeløpene må være høyere.

Dommen klargjør tolkningen av de nevnte vilkårene i § 62 første og andre ledd og utmåling av oppreisning når handlingen er begått av en utilregnelig person.

Saksområde: Strafferett.
Nøkkelavsnitt: 61, 65, 67, 69-70, 79-80, 87-88, 98
Dommere: Indreberg, Ringnes, Arntzen, Falch, Østensen Berglund
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no