Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Klima- og miljøverndepartementets vedtak om felling av ulv innenfor ulvesonen er gyldig - HR-2023-936-A, (sak nr. 22-144944SIV-HRET) : 16. mai 2023 avsa Høyesterett dom
Ansvar:Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård), Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelper), Norges Bondelag (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper), Norskog (partshjelper) (advokat Stein Erik Stinessen...
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2023
Omfang:10 sider
Emneord:Forvaltningsrett / Høyesterettsdom / Rovdyrforvaltning
Stikkord:HR-2023-936-A / Naturmangfoldloven (2009) § 18
Note:Sivil sak, anke over dom.
Partene: Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård), Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelper), Norges Bondelag (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper), Norskog (partshjelper) (advokat Stein Erik Stinessen) mot
NOAH – for dyrs rettigheter (advokat Berit Svensli Solseth)
Innhold:Departementet vedtok i desember 2019 å felle inntil seks ulver i Letjennareviret, som ligger i ulvesonen (Åmot kommune i Innlandet fylke). Fellingen var vedtatt for å ivareta offentlige interesser av vesentlig betydning, og da særlig distriktspolitiske og konfliktdempende interesser. NOAH – for dyrs rettigheter utfordret vedtaket for domstolene.

Høyesterett kom til at det ved felling av ulv innenfor ulvesonen, må foretas en interesseavveining mellom de offentlige hensyn som tilsier felling og de vernehensyn som taler mot. At Stortingets fastsatte bestandsmål er nådd, står sentralt i vurderingen, men gir i seg selv ikke tilstrekkelig grunnlag for felling.

I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at det var interesseovervekt for å felle de aktuelle ulvene. Bestandsmålet var nådd med forholdsvis god margin i flere år. De distriktspolitiske og konfliktdempende interessene veide da tyngre enn verneinteressene.

Dommen avklarer vilkårene for å kunne felle ulv innenfor ulvesonen.

Rettsområde: Forvaltningsrett, ulveforvaltning, naturmangfoldloven § 18.
Nøkkelavsnitt: Avsnitt 39–41
Dommere: Indreberg, Normann, Bull, Falch, Sæther
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no