Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Høyesterett og folkeretten
Ansvar:Anders Narvestad
Forfatter:Narvestad, Anders
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023.- 1. utgave
Omfang:352 sider
ISBN/ISSN:9788215064468
Emneord:Folkerett / Historisk framstilling / Høyesterett / Legalitetsprinsippet
Stikkord:EMK / EMK - Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter / Flyktningkonvensjonen FN (1951) / Grunnloven § 26 / Grunnloven § 92 / HR-1994-50-B (Bølgepappkjennelsen) / HR-1994-98-A / HR-1997-42-B (Rettergangsbot) / HR-1997-7-B (OFS) / HR-2000-1241 / HR-2000-12-B / HR-2000-1533 (KRL-dommen) / HR-2000-30-B (Bøhler) / HR-2000-44-A (Trål-erstatning) / HR-2000-49-B (Finanger I) / HR-2000-514 (Olderdalen ambulanse) / HR-2000-944 (Båndtvang-saken) / HR-2001-1428 (Boot Boys) / HR-2001-1436 / HR-2001-435 / HR-2003-372-A / HR-2003-461-1 (Jihad-trusler) / HR-2004-1003-A / HR-2004-145-A (Tannlegedommen) / HR-2004-462-U (Ambassade) / HR-2005-327-A (Pengetransport) / HR-2006-1978-A (Livbøye) / HR-2006-1997-A (Fiskevernsone) / HR-2006-222-A (Samtykke til prostitusjon) / HR-2007-1367-U (Utlevering Kroatia) / HR-2007-324-A (Kongsberg/Nes) / HR-2007-325-A (Rocknes) / HR-2008-2036-A / HR-2008-2183-A / HR-2008-294-A (Kellogg Brown & Root) / HR-2008-681-A (Torturkomiteen) / HR-2008-727-A (ABB Offshore Systems) / HR-2009-1735-A / HR-2009-976-A (Utlevering Bosnia og Hercegovina) / HR-2010-1130-A (Opphør av flyktningstatus) / HR-2010-2057-P / HR-2010-816-A (Røde Kors) / HR-2010-982-A (Menneskehandel til prostitusjon) / HR-2011-1047-A (Kistefos) / HR-2011-1179-U (Aliot) / HR-2011-1306-U (Uklar voldgiftsavgjørelse) / HR-2011-1453-U / HR-2011-809-A (Krigsforbryter) / HR-2011-85-U (Heleri i Sverige) / HR-2012-2204-A (Victocor) / HR-2012-248-A (Skjæringstidspunktet for asyl) / HR-2012-409-A / HR-2012-667-A (Seksuell legning) / HR-2014-1323-A / HR-2014-1770-A / HR-2014-2068-A / HR-2014-577-A / HR-2014-590-U / HR-2015-2524-P (Internflukt) / HR-2015-289-A / HR-2016-1251-A / HR-2016-1286-A / HR-2016-1857-A / HR-2016-2030-A / HR-2016-2491-A / HR-2016-2554-P (Holship) / HR-2016-2591-A (Vergemål) / HR-2016-296-A (Kystlink II) / HR-2017-1124-A (Tvangsarbeid) / HR-2017-1776-A (YARA-saken) / HR-2017-2257-A (Snøkrabbe I) / HR-2017-569-A / HR-2017-985-U (Utlevering Østerrike) / HR-2018-456-P (Nesseby) / HR-2018-865-S / HR-2019-282-S (Senator) / HR-2019-610-A / HR-2020-1340-A (Fremmedkrigersaken) / HR-2021-203-A (Farida II) / HR-2021-662-A (Ulvefellingsdommen) / HR-2021-822-A (Bilbranndommen) / HR-2023-491-P / ILO-konvensjon nr 98 / LB-2020-32690 / LB-2020-79857 / Rt-1984-1175 (Sikring) / Rt-1991-586 (Flyktningdommen) / Rt-1994-1244 / Rt-1994-610 (Bølgepappkjennelsen) / Rt-1997-1019 (Rettergangsbot) / Rt-1997-58 (OFS) / Rt-2000-1811 (Finanger I) / Rt-2000-1872 (Trål-erstatning) / Rt-2000-279 / Rt-2000-996 (Bøhler) / Rt-2001-1006 (KRL-dommen) / Rt-2001-1116 (Båndtvang-saken) / Rt-2001-1413 / Rt-2001-248 (Olderdalen ambulanse) / Rt-2002-1618 (Boot Boys) / Rt-2002-258 / Rt-2002-618 / Rt-2003-462 (Jihad-trusler) / Rt-2003-833 / Rt-2004-122 (Tannlegedommen) / Rt-2004-402 (Ambassade) / Rt-2004-957 / Rt-2005-175 (Pengetransport) / Rt-2006-111 (Samtykke til prostitusjon) / Rt-2006-1473 (Livbøye) / Rt-2006-1498 (Fiskevernsone) / Rt-2007-1130 (Utlevering Kroatia) / Rt-2007-234 (Kongsberg/Nes) / Rt-2007-246 (Rocknes) / Rt-2008-1601 / Rt-2008-1789 / Rt-2008-233 (Kellogg Brown & Root) / Rt-2008-513 (Torturkomiteen) / Rt-2008-577 (ABB Offshore Systems) / Rt-2009-1055 / Rt-2009-594 (Utlevering Bosnia og Hercegovina) / Rt-2010-1445 / Rt-2010-593 (Røde Kors) / Rt-2010-733 (Menneskehandel til prostitusjon) / Rt-2010-858 (Opphør av flyktningstatus) / Rt-2011-1061 / Rt-2011-31 (Heleri i Sverige) / Rt-2011-531 (Krigsforbryter) / Rt-2011-755 (Kistefos) / Rt-2011-852 (Aliot) / Rt-2011-986 (Uklar voldgiftsavgjørelse) / Rt-2012-139 (Skjæringstidspunktet for asyl) / Rt-2012-1779 (Victocor) / Rt-2012-313 / Rt-2012-494 (Seksuell legning) / Rt-2014-272 / Rt-2014-286 / Rt-2014-645 / Rt-2014-769 / Rt-2014-976 / Rt-2015-1388 (Internflukt) / Rt-2015-155 / Svalbardtraktaten (1920) / UTV-2000-1029 (Bøhler) / UTV-2004-649 / UTV-2008-587 (Kellogg Brown & Root) / UTV-2008-943 (ABB Offshore Systems) / UTV-2011-1087 (Kistefos)
Note:Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
I Juridika.
Innhold:Hva er forholdet mellom norsk og internasjonal rett? I boken tas denne klassiske, rettslige problemstillingen opp til ny undersøkelse.

Den som forholder seg til et folkerettslig spørsmål, vil i norsk rettstradisjon støte på i hvert fall tre prinsipper av interesse: det dualistiske prinsipp, legalitetsprinsippet og presumpsjonsprinsippet.

Narvestad gir en historisk og konstitusjonell analyse av prinsippene og undersøker dem med et særlig blikk for Høyesteretts bruk av tradisjonell folkerett - det vil si annen folkerett enn EØS-retten og den som er inkorporert ved menneskerettsloven. Blant annet kartlegges Høyesteretts bruk av flyktningkonvensjonen, Svalbardtraktaten og urfolkskonvensjonen.

Forfatteren drøfter hvilke grenser det er for bruk av inkorporert og ikke-inkorporert folkerett i Norge, og spør hvilken betydning Stortingets og regjeringens oppfatninger skal ha for hvordan domstolene tolker folkeretten.

Boken er et resultat av forfatterens forskning som stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Trykt utgave:Gå til trykt utgave

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Juridika