Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Sak om utvidelse av vei kan anlegges som jordskiftesak - HR-2023-1053-A, (sak nr. 22-156230SIV-HRET) : 7. juni 2023 avsa Høyesterett kjennelse
Ansvar:A, B (advokat Magnus Dæhlin) mot C, D, E (advokat Øyvind Joakim Stensland)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2023
Omfang:11 sider
Emneord:Ekspropriasjon / Høyesterettsdom / Jordskifte
Stikkord:Grunnloven § 105 / Grunnloven § 113 / HR-2023-1053-A / Veglova (1963) § 53
Geografiske emneord:Vestby
Note:Sivil sak, anke over kjennelse.
Innhold:Eierne av en eiendom i Vestby ville utvide stikkveien fra eiendommen til offentlig vei inn på naboens grunn slik at den egnet seg bedre for bilkjøring. De anla sak om arealbytte med en naboeiendom etter reglene om jordskifte. Eierne av naboeiendommen krevde saken avvist fordi de mente at jordskifteretten måtte behandle saken som en sak om ekspropriasjon etter vegloven § 53. De hevdet særlig at en løsning gjennom jordskifte kunne by på problemer med Grunnloven § 105 om rett til full erstatning ved ekspropriasjon.

Høyesterett kom til at de som ville utvide veien, kunne velge mellom å anlegge saken som en sak om arealbytte gjennom jordskifte eller som en sak om ekspropriasjon etter vegloven § 53. Høyesterett uttaler at det ikke helt kan utelukkes at saker som blir behandlet etter reglene om jordskifte kan reise spørsmål om Grunnloven § 105, men det får jordskifteretten i så fall håndtere som ledd i jordskiftet.

Dommen klargjør spørsmålet om valg mellom arealbytte etter jordskifteloven og ekspropriasjon etter vegloven § 53.

Rettsområder: Jordskifte, vegloven § 53, Grunnloven § 105 og § 113.
Nøkkelavsnitt: 32, 34, 38, 46, 54‒56
Dommere: Indreberg, Bull, Arntzen og Høgetveit Berg og kst. dommer Remen
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no