Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Gebyr til transportselskap for brudd på kjøre- og hviletiden - lagmannsrettens kjennelse oppheves - HR-2023-1212-A, (sak nr. 23-007260STR-HRET) : 27. juni 2023 avsa Høyesterett kjennelse
Ansvar:Hagens Transport AS (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat David Magnus Myr)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2023
Omfang: sider
Emneord:Høyesterettsdom / Sanksjoner / Trafikkregler
Stikkord:Forvaltningsloven (1967) / Forvaltningsloven (1967) § 43 / Forvaltningsloven (1967) § 46 / HR-2023-1212-A / Vegtrafikkloven (1965) § 31
Note:Straffesak, anke over kjennelse.
Innhold:Et transportforetak ble i september 2021 ilagt et gebyr på 2000 kroner etter at en sjåfør ansatt i selskapet hadde brutt bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Slike gebyrvedtak kan ved klage bringes inn for domstolene. Gebyret ble opprettholdt i tingretten og lagmannsretten.

Slik reglene var på tidspunktet for kjøringen, kunne et foretak ilegges gebyr på objektivt grunnlag, det vil si uten at det var påvist skyld hos noen enkeltperson. Høyesterett uttaler at dette ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Ved en endring i forvaltningsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, ble det imidlertid innført en hovedregel om at et foretak bare kan ilegges en administrativ sanksjon dersom noen som har opptrådt på vegne av foretaket, har opptrådt uaktsomt. Høyesterett kom til at denne bestemmelsen må anvendes selv om kjøringen skjedde før lovendringen. Lagmannsretten har i sin dom ikke tatt stilling til om det forelå uaktsomhet hos sjåføren. Dommen må dermed oppheves, og lagmannsretten må behandle saken på nytt.

Avgjørelsen avklarer adgangen til å ilegge administrative sanksjoner på objektivt grunnlag og i hvilken grad ny lovgiving som er gunstigere for den som er ilagt en administrativ sanksjon, får betydning for handlinger foretatt før lovendringen.

Rettsområde: Administrative sanksjoner. Vegtrafikkloven. Forvaltningsloven.
Nøkkelavsnitt:45-46, 50-53, 66-68
Dommere: Webster, Bull, Arntzen, Bergh, kst. dommer Remen
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no