Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Retten til individuell plan : samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy
Ansvar:Alice Kjellevold, Liv Jorunn Baggegård Skippervik
Forfatter:Kjellevold, Alice / Skippervik, Liv Jorunn Baggegård
Materialtype:Bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2024.- 6. utgave
Omfang:214 sider
ISBN/ISSN:9788245049206
Emneord:Helsetjenester / Helsevesen / Pasientrettigheter / Sosialrett
Stikkord:Barnevernsloven (2021) § 3-2 a / Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) § 7-1 / Helsepersonelloven (1999) § 38a / Lov om sosiale tjenester i NAV (2009) § 28 / Lov om sosiale tjenester i NAV (2009) § 33 / NAV-loven (2006) § 15 a / Pasient- og brukerrettighetsloven (1999) § 2-5 / Psykisk helsevernloven (1999) § 4-1 / Sosialtjenesteloven (2009) § 33 / Spesialisthelsetjenesteloven (1999) § 2-5
Forlagets omtale: Boken tar for seg viktige spørsmål knyttet til individuell plan i velferdstjenestene. Individuell plan er et verktøy som sikrer at tjenestene tilbys på en måte som er tilpasset den enkelte - helhetlig og koordinert.
Den sjette utgaven av boken er oppdatert med henvisninger til lovgivning som forteller hvilke instanser som er forpliktet til å utarbeide slike planer, og hvem som skal delta i planleggingsprosessen. NAV-kontorets og barneverntjenestens ansvar er innarbeidet i fremstillingen, og det er også ny felles forskrift som behandles.
Boken vurderer hvem som har rett til en individuell plan, hvem som er ansvarlig for å utarbeide den, og hvilke krav som må oppfylles med tanke på innholdet i planen. Vi går også gjennom samarbeids- og koordineringskravene mellom tjenesteutøvere, og pasienter/brukere som er mottakere av tjenestene, samt belyser kravet om å tilby en koordinator og opprette koordinerende enhet. Boken gir også innsikt i mulighetene for å klage når det ikke blir utarbeidet en individuell plan.
I tillegg har boken et kapittel som gir en oversikt over andre viktige verktøy innen velferdsretten, hvor kvalifiseringsprogrammet er i fokus.
Denne boken er ment for studenter innen helse- og sosialfag på høyskole- og universitetsnivå samt for personell i kommuner og spesialisthelsetjenester. Den kan også være nyttig for personer med omfattende behov for hjelp, deres pårørende og relevante organisasjoner.
Alice Kjellevold er dr. juris og professor emerita. Hun har vært tilknyttet Institutt for sosialfag og Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.
Liv Jorunn Baggegård Skippervik er utdannet sosionom og jurist. Hun er førstelektor i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka