Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstagere ved virksomhetsoverdragelse - HR-2020-1339-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom
Ansvar:I. ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien), Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelper) (advokat Tarjei Thorkildsen) mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk ...
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2020
Omfang:18 s.
Emneord:AFP / Høyesterettsdom / Pensjon / Virksomhetsoverdragelse
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 16-2 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) kap 16 / Direktiv 2001/23/EF - Virksomhetsoverdragelsesdirektivet / HR-2020-1339-A (ISS Facility Services)
Note:Sivil sak, anke over dom.
Innhold:I.
ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien), Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelper) (advokat Tarjei Thorkildsen) mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (partshjelper) (advokat Edvard Bakke)

II.
Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (partshjelper) (advokat Edvard Bakke) mot ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien), Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelper) (advokat Tarjei Thorkildsen)

Dommere: Indreberg, Falkanger, Arntzen, Høgetveit Berg, Thyness

Staten besluttet i 2016 at renholdet av Forsvarets bygningsmasse skulle legges ut på anbud. ISS Facility Services AS ble tildelt oppdraget, og overtok i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse arbeidsmiljøloven § 16-2 som arbeidsgiver for 209 renholdere som tidligere hadde vært ansatt i Forsvarsbygg.

Tvisten for Høyesterett gjaldt om de overførte ansatte etter virksomhetsoverdragelsen beholdt sine oppsigelsesfrister etter reglene for statsansatte, og om de fortsatt hadde rett til særalderspensjon knyttet til særskilte aldersgrenser for stillingene og til avtalefestet pensjon etter reglene for ansatte i staten.

Høyesterett kom til at arbeidsavtalenes henvisning til statsansattes oppsigelsesfrister i lov inngikk i arbeidsavtalene og gjaldt videre i forholdet mellom arbeidstagerne og den nye arbeidsgiveren etter virksomhetsovertagelsen.

Høyesterett kom videre til at reglene i arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd, som gir ny arbeidsgiver anledning til å erstatte pensjonsordningen hos den tidligere arbeidsgiveren med den nye arbeidsgiverens egen pensjonsordning, omfattet både særalderspensjon og AFP i staten.

Dommen gir veiledning om hvilke rettigheter som inngår i ansettelsesavtaler og om reglene om kollektiv tjenestepensjon ved virksomhetsoverdragelse.
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no