Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Nei til EU tillates å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke - HR-2021-417-P, (sak nr. 20-123772SIV-HRET) : 1. mars 2021 avsa Høyesterett kjennelse
Ansvar:Nei til EU (advokat Kjell Magnus Brygfjeld) (Rettslig medhjelper: advokat Bent Endresen) mot staten v/Utenriksdepartementet (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2021
Omfang:43 s.
Emneord:Domstolskontroll / Energirett / EU / EØS / Høyesterettsdom
Stikkord:Grunnloven § 89 / HR-2021-417-P (Acer) / Tvisteloven (2005) § 1-3 / Tvisteloven (2005) § 1-4
Note:Sivil sak, anke over kjennelse.
Innhold:Dommere: Justitiarius Øie og dommerne Skoghøy, Indreberg, Webster, Matheson, Falkanger, Normann, Noer, Bull, Kallerud, Bergsjø, Ringnes, Arntzen, Falch, Bergh, Østensen Berglund og Thyness

Bakgrunn for saken

Nei til EU har reist sak mot staten fordi det etter organisasjonens oppfatning var i strid med Grunnloven at Stortinget med alminnelig flertall samtykket til å ta EUs tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Samtykket gjelder etter organisasjonens syn en så inngripende overføring av myndighet til et internasjonalt organ at vedtaket skulle vært truffet med tre fjerdedels flertall.

Staten mener at søksmålet må avvises fordi det ikke gjelder en slik konkret rettstvist som kan reises for domstolene. Tingretten og lagmannsretten ga staten medhold i dette. Også for Høyesterett er det i denne omgang bare spørsmål om søksmålet skal fremmes for retten.

Høyesterett slår fast at domstolene i prinsippet kan prøve om Stortinget gikk frem i samsvar med Grunnloven da det ga sitt samtykke

Stortinget vedtok i 2015 en ny § 89 i Grunnloven. Bestemmelsen fastsetter, i tråd med langvarig rettspraksis, at domstolene har rett og plikt til å prøve om anvendelsen av en lovbestemmelse eller andre vedtak vil være i strid med Grunnloven. Paragrafen ble presisert i 2020. En samlet Høyesterett slår fast at § 89 i prinsippet åpner for domstolskontroll av et stortingsvedtak om samtykke til å inngå internasjonale avtaler.

Høyesterett er delt når det gjelder hvordan grunnlovsspørsmålet kan prøves

Høyesterett delte seg i et flertall på tolv og et mindretall på fem når det gjelder under hvilke omstendigheter slike grunnlovsspørsmål kan prøves. Uenigheten knytter seg til hvilke begrensninger som følger av Grunnloven § 89 om domstolskontroll og tvisteloven § 1-3, jf. § 1-4 om hva slags saker som kan reises for domstolene.

Flertallet mener at ingen av bestemmelsene hindrer Nei til EUs søksmål. Mindretallet mener at Grunnloven § 89 stenger for å fremme saken. Siden bestemmelser i lov må vike dersom de er i motstrid med Grunnloven, var det ikke grunn for mindretallet til å ta stilling til søksmålsadgangen etter tvisteloven.
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no