Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:"Arbeidstid - En analyse av arbeidstidsbegrepets innhold i arbeidsmiljøloven sett i lys av nyere praksis fra EU- og EFTA-domstolen"
Ansvar:Sigrid Frafjord Landa
Forfatter:Landa, Sigrid Frafjord
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, 2023
Omfang:165 sider
ISBN/ISSN:978-82-7236-281-1 / 2703-8955
Serie:PrivIus - Journal of Private Law ; 222
Emneord:Arbeidsrett / Arbeidstid / Barn / EFTA-domstolen / EU-domstolen / Praksis / Reisetid / Ungdom
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 10-1 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 10-10 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 10-6 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 14 A-4 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) kap 11 / C-107/19 (Dopravní pdnik hl. m. Prahy) / C-14/04 (Dellas m.fl.) / C-147/17 (Sindicatul Familia Constanţa and others) / C-151/02 (Jaeger) / C-175/16 (Hälva) / C-214/20 / C-258/10 (Grigore) / C-266/14 (Tyco) / C-303/98 (Simap) / C-344/19 (Radiotelevizija Slovenij) / C-429/09 (Fuß) / C-437/05 (Vorel) / C-518/15 (Matzak) / C-55/18 (CCOO) / C-580/19 (Stadt Offenbach am Main) / C-742/19 (Ministrstvo za obrambo) / C-909/19 / E-11/20 / E-19/16 (Reisetidssaken) / HR-2016-2554-P (Holship) / HR-2018-1036-A (Reisetidsdommen) / LB-2013-88645 / LB-2015-30477 / LE-1997-00092
Note:Avgitt som avhandling 2022.
Innhold:Om boken
Fremstillingen tar for seg arbeidstidsbegrepets innhold i arbeidsmiljøloven. I de senere år har det kommet flere avgjørelser fra EU- og EFTA-domstolen knyttet til forståelsen av arbeidstidsbegrepet. Utviklingen i rettspraksis aktualiserer behovet for å foreta en nærmere analyse av avgjørelsenes betydning for arbeidstidsbegrepets innhold. Formålet med analysen og fremstillingen er å klargjøre begrepets innhold, og dermed også tydeliggjøre skillet mellom arbeidstid og arbeidsfri.

Hovedproblemstillingen i fremstillingen er hva som er «arbeidstid» i arbeidsmiljøloven § 10-1. Ettersom avgjørelsene fra EU- og EFTA-domstolen i første rekke knytter seg til tre typetilfeller og reiser spørsmål om reisetid, beredskapsperioder og pauser skal klassifiseres som arbeidstid, er en problemstilling når reisetid, beredskap og pauser helt konkret regnes som arbeidstid. Videre vil en analyse bidra til å kaste lys over den generelle begrepsforståelsen i direktivet, så vel som arbeidsmiljøloven § 10-1.
Til slutt vurderes det om etablerte utgangspunkter eller argumenter i norske rettskilder knyttet til arbeidstidsbegrepets innhold må justeres.
Sigrid Frafjord Landa er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen. Avhandlingen ble skrevet mens hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
(Brukes med utgivers tillatelse).

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Hos utgiver