Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Miljørettslige utredningskrav ved åpning for mineralvirksomhet på havbunnen
Ansvar:Ingrid Skjoldvær
Forfatter:Skjoldvær, Ingrid
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Sjørettsfondet, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 2024
Omfang:61 sider
ISBN/ISSN:0332-7868
Serie:Marius ; 580
Emneord:Havrett / Miljørett / Mineraler
Stikkord:Biomangfoldkonvensjonen FN (1992) / C-671/16 / Espoo-konvensjonen (1991) - Convention on environmental impact assessment in a transboundary context / Havbunnsmineralloven (2019) / Havbunnsmineralloven (2019) § 2-2 / Havrettskonvensjonen FN (1982) / OSPAR-konvensjonen (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) 1992 / Århus-konvensjonen (1998)
Note:Forsidefoto: UiO/NIFS.
Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
Innhold:Innledning

Tema for oppgaven er miljørettslige utredningskrav ved åpning for mineralvirksomhet på havbunnen. Oppgaven tar utgangspunkt i havbunnsmineralloven § 2-2 og undersøker hvilke krav som gjelder til konsekvensutredninger av miljøvirkninger ved åpning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Denne problemstillingen reiser i tur flere underproblemstillinger: Hvilken betydning har andre nasjonale og folkerettslige regler om konsekvensutredninger for tolkningen av kravene i havbunnsmineralloven § 2-2? Hva slags krav stilles til kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for beslutningen? Hva slags krav stilles til utredning av usikre virkninger av mineralvirksomheten og på hvilket tidspunkt må utredningene gjøres? Til sist vil jeg drøfte om kravene og systemet for utredning i tilstrekkelig grad ivaretar sentrale miljøhensyn som ligger til grunn i miljøretten.

Det er enda ikke igangsatt kommersiell utvinning av havbunnsmineraler noe sted i verden, men den høye etterspørselen etter mineraler har gjort at enkelte selskaper og stater utforsker muligheten for å utvikle en ny mineralindustri på havbunnen. Et av disse landene er Norge. I internasjonalt farvann ønsker øystaten Nauru sammen med selskapet The Metals Company å starte utvinning av havbunnsmineraler.

Vedlegg:- Hos utgiver - avhandlingen
- Hos utgiver