Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Konsesjon på auksjon : En metode for å tildele produksjonskapasitet til oppdrett av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret
Ansvar:Joachim S. Bakke
Forfatter:Bakke, Joachim S.
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Sjørettsfondet, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 2024
Omfang:94 sider
ISBN/ISSN:0332-7868
Serie:Marius ; 581
Emneord:Fiskeoppdrett / Konsesjoner
Stikkord:Akvakulturloven (2005) / Auksjonsforskriften (2020) / HR-2002-1238-A / HR-2009-1093-A / HR-2012-1649-A (Silvercoin-dommen) / HR-2014-1296-A / Rt-2003-764 / Rt-2009-661 / Rt-2012-1267 (Silvercoin-dommen) / Rt-2014-620
Note:Forsidefoto: UiO/NIFS.
Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
Innhold:Innledning
Avhandlingens tema og problemstillinger
Temaet for avhandlingen er forvaltningens bruk av auksjon som en metode for å tildele produksjonskapasitet til oppdrett av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Siden 2018 har Nærings- og fiskeridepartementet annethvert år tildelt ny produksjonskapasitet på auksjon, og hver tildelingsrunde har vært regulert gjennom egne auksjonsforskrifter. Disse auksjonsforskriftene fastsetter «spillereglene» for tildelingene. Forrige tildelingsrunde var i 2022, og det er dette auksjonsregelverket som er kjernen i avhandlingen. I avhandlingen har jeg et offentlig styringsperspektiv for øyet, som danner grunnlaget for avhandlingens oppbygning og problemstillinger.

I norsk sammenheng har forvaltningen ingen lang tradisjon for å bruke auksjon som metode for å tildele tillatelser til utvinning av våre felles naturressurser, men det har blitt vanligere enn tidligere. Dette aktualiserer innledningsvis en fremstilling av myndighetenes adgang til i det hele tatt å tildele produksjonskapasiteten på auksjon, og hvilke krav som gjelder for utformingen og anvendelsen av regelverket.

Auksjonsregelverket er gitt med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven), og inngår i det som med tiden har blitt et omfattende og fragmentert forskriftsverk under akvakulturloven. Auksjonsregelverket er i seg selv også fragmentert, og det kan være vanskelig for dem reglene retter seg mot å sette seg inn i reglene. I avhandlingen forsøker jeg derfor å gi en funksjonell fremstilling av auksjonsregelverket. Jeg har i stor utstrekning forsøkt å følge den praktiske gangen og kronologien i auksjonen, og fremstillingen avviker derfor på flere punkter fra regelverkets egen oppbygning. I fremstillingen ligger det slik sett også en innbakt etterkontroll av regelverkets regeltekniske kvalitet.

Vedlegg:- Hos utgiver - avhandlingen
- Hos utgiver