Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Kommentar til Høyesteretts dom HR-2019-1986-A om nedbemanning i «Telenor-saken»
Ansvar:Av Tarjei Thorkildsen
Forfatter:Thorkildsen, Tarjei
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Juridika Innsikt
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Serie:Juridika Innsikt
Emneord:Juridika ekspertkommentar
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 15-7 / HR-2019-1986-A (Telenor)
Innhold:Høyesteretts «Telenor-dom» HR-2019-1986-A om nedbemanning får betydning for all nedbemanning, og direkte betydning for tariffbundne virksomheter i nedbemanningsprosesser der man avgrenser utvalgskrets. Dommen vil helt sikkert diskuteres mye fremover.
Avgrensning av utvalgskretsen ved nedbemanning kan være helt avgjørende for hvem som må forlate virksomheten. Høyesteretts dom i Telenor-saken 29. oktober 2019 er foreløpig siste autoritative rettsavgjørelse på området. Denne saken gjelder fastleggelse av utvalgskrets ut fra ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 («Hovedavtalen»).
Her modifiserer Høyesterett sine egne uttalelser i den tidligere Posten II-dommen om at utvelgelseskriterier, herunder ansiennitet, i alle fall ut fra saklighetskravet i aml. § 15-7, ikke har noen plass ved fastsetting av krets. I Telenor-dommen vektlegger Høyesterett harmoni med Arbeidsrettens tolkning av hovedavtalenes ansiennitetsbestemmelser. Dommen etterlater spørsmålet om Høyesterett også innenfor lovens område har forlatt læren som ble uttalt i Posten II. Saken foranlediget imidlertid ingen nærmere avklaring av vekten av ansiennitet som utvelgelseskriterium, som har vært mye diskutert etter Høyesteretts dom i Skanska-saken tidligere i 2019.
Del av verk:Juridika Innsikt 2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2019-1986-A
- Rettsdata - HR-2019-1986-A
- Lovdata Pro - HR-2019-1986-A
- Juridika