Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Vern av berettigede forventninger på det økonomiske området – en replikk til Ivar Alvik
Ansvar:Henrik Jorem
Forfatter:Jorem, Henrik
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Tidsskrift for rettsvitenskap
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:S. 635-657
Serie:Tidsskrift for rettsvitenskap ; 5/2021
Stikkord:EMK P1-1 / Grunnloven § 105 / Grunnloven § 97
Innhold:I artikkelen «Vernet av økonomiske rettigheter mot regulering under Grunnloven §§ 97 og 105 og EMK P1-1» i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2–3/2021 tar professor Ivar Alvik til orde for å ta grunnlovsvernet av økonomiske rettigheter opp til ny, prinsipiell vurdering. Alvik hevder at det vern økonomiske rettigheter har mot etterfølgende regulering etter Grunnloven, kan formuleres som et krav om forholdsmessighet, som må nyanseres avhengig av hvilken rettighet det er snakk om og hvor omfattende inngrepet er. Vesentlige inngrep som også bryter med berettigede forventninger, bør etter hans syn aktualisere et skjerpet forholdsmessighetskrav. Denne artikkelen, som er ment som en replikk til Alvik, belyser vernet av økonomiske rettigheter ytterligere fra en EMK-rettslig synsvinkel. Artikkelen redegjør for grunntrekkene i EMDs lære om berettigede forventninger i tilknytning til eiendomsvernet i EMK P1-1 og de hensyn denne læren bygger på. EMDs praksis gir nokså klare operative kriterier for å vurdere om den private part kan sies å ha berettigede forventninger om å få benytte sin eiendom som forutsatt. Forfatteren hevder at i den grad grunnlovsvernet beror på en avveiningsnorm, vil det være forsvarlig å bygge på EMDs praksis om berettigede forventninger, både når det gjelder den vernede rettsposisjonen, og som et relevant moment i vurderingen av forholdsmessighet («fair balance»). Et tydeligere grunnlovsvern av berettigede forventninger på det økonomiske området må imidlertid forankres i og tilpasses vår norske rettstradisjon.

Nøkkelord: Eiendomsvern, berettigede forventninger, regulering, tilbakevirkning
Del av verk:Tidsskrift for rettsvitenskap 5/2021

Vedlegg:- Omtalt artikkel av Alvik
- Juridika
- Idunn