Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraft fra land til norsk sokkel
Ansvar:OD, NVE, Petroleumstilsynet og SFT
Signatur:556(05) Diverse 8
Utgitt:2008 : NVE, 2008
Omfang:92 s. - ill. (noen kol.)
Serie:NVE Diverse ; 2008
Emneord:Kraftforsyning / Kraftproduksjon / Miljøeffekter / Offshorevirksomhet / Oljeplattformer / Utslippsreduksjoner
Geografiske emneord:Nordsjøen / Norge
Note:I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk
klimapolitikk ble det vedtatt å oppdatere NVE/OD-rapporten fra 2002 om elektrifi-
sering av norsk kontinentalsokkel. Mandat for en ny utredning, gjennomført av
NVE, OD, Ptil og SFT ble sendt etatene 02.07.2007, og arbeidet er utført sen-
sommeren og høsten 2007. OD fikk i oppdrag å sette i gang prosessen og koordi-
nere arbeidet for å legge fram en felles rapport fra de fire direktoratene.
Prosjektets styringsgruppe har bestått av direktørene Ellen Hambro (SFT), Bente
Nyland (OD), Olaf Thuestad (Ptil) og Agnar Aas (NVE).
Innhold:Sammendrag: Nye beregninger viser at tiltakskostnaden ved å elektrifisere eksi-
sterende innretninger på sokkelen ligger fra om lag 1 600 kroner per tonn CO2 og
oppover. Den høye tiltakskostnaden skyldes i hovedsak kostnadsnivået, komplek-
siteten i ombyggingsprosessene og feltenes levetid. Samtidig utvikles det ny tekno-
logi som både kan bidra til at flere typer nye innretninger kan elektrifiseres, og at
kraftinfrastruktur til havs kan utnyttes til andre formål i framtiden.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) Diverse 9
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) Diverse 9
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2008/kraftfralandtilnorsksokkel2008.pdf