Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sikkerhet mot kvikkleireskred : vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper
Ansvar:redaktører: Toril Wiig, Stein-Are Strand og Ellen Davis Haugen
Forfatter:Wiig, Toril
Materialtype:NVES utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:83 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2091-9 / 1501-0678
Serie:NVE Veileder ; 2019:1
Emneord:Kvikkleire / Områdestabilitet / Skred / Sprøbruddegenskaper / Sprøbruddmateriale
Geografiske emneord:Norge
Note:Foreligger kun digitalt
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Veilederen beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire og andre jordarter med tilsvarende egenskaper, skal utredes og tas hensyn til i
arealplanlegging og byggesak. Veilederen beskriver hvilke krav til sikkerhet som gjelder for bygging i slike områder, hvordan kravene kan oppfylles og krav til grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger. Veilederen utdyper byggteknisk forskrift (TEK17) og NVEs retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar”.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf