Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker : Veileder i utforming av meldinger, konsekvensutredninger og konsesjonssøknader
Ansvar:NVE-vassdragsavdelingen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 11
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:100 s. + vedlegg
ISBN/ISSN:82-410-0323-4
Serie:NVE Veileder ; 1998:1
Emneord:Konsekvensutredning / Konsesjonsbehandling / Vannkraftutbygging
Innhold:Denne veilederen gjelder utforming av meldinger og søknader for vannkraftutbyg-
ging. Veilederen omfatter alle sakstyper fra mikrokraftverk til de største prosjekter.
En del andre søknader i tilknytning til bestående anlegg er også beskrevet i veileder-
en. Veilederen bygger på og erstatter NVEs tidligere rundskriv 36 og Miljøverndept.
veileder T-1015 om konsekvensutredninger. Den erstatter kap.6.2.5 om opprus-
ning/ombygging av kraftverk i NVEs publikasjon 02-1993 Inngrep i vassdrag. NVEs
V-notat 21/97 om mikro- og minikraftverk er tatt inn i veilederen. Målgruppen er i
første rekke tiltakshavere og konsulenter som foretar planlegging og utrednings-
arbeid i forbindelse med meldinger og søknader. Den vil også gi nyttig informasjon
til høringsinstanser og andre som på en eller annen måte er involvert i konsesjons-
behandlingen.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: