Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Høyesterett med viktige avklaringer om eiendomsrettens utstrekning oppover – men etterlater spørsmål om konkrete ulemper og om overflyging – HR-2022-993-A
Ansvar:Torkell Sætervadet og Karin M. Bruzelius
Forfatter:Sætervadet, Torkell / Bruzelius, Karin M.
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, 2022
Omfang:S. 17-20
Serie:Nytt i privatretten ; 3/2022
Emneord:Eiendomsrett / Ekspropriasjon / Tingsrett
Stikkord:HR-2022-993-A
Note:I Rettsdata
Innhold:Den nye gondolbanen i Voss åpnet i 2019 med seks kabelstrekk som krysser luftrommet over flere boligeiendommer. Banen er i drift hele året, inntil 13 timer i døgnet. Den vertikale avstanden mellom eiendommene og gondolvognene varierer fra drøyt 10 til 60 meter. Vognene gir innsyn til grunneiernes boliger og tomter og virker inn på utsikten fra eiendommene, samtidig som banen medfører støy, nedfall av rust og is fra kablene og ulemper i form av skygger og bevegelser.

Voss herad fattet vedtak om ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter i 2017 i medhold av plan- og bygningsloven § 16-2. Fylkesmannen i Hordaland stadfestet vedtaket. Bergen tingrett avhjemlet skjønn etter begjæring fra driftsselskapet Voss Gondol AS og kom til at grunneierne hadde rett til erstatning, selv om de bare hadde avstått luftrom. Voss herad og Voss Gondol AS begjærte overskjønn, i likhet med flere av grunneierne. Gulating lagmannsrett fastholdt tingrettens konklusjon. Voss herad og Voss Gondol AS anket til Høyesterett, blant annet over lovanvendelsen. Anken ble tillatt fremmet for så vidt gjaldt spørsmålet om eiendomsrettens utstrekning oppover. For Høyesterett var problemstillingen formelt om grunneierne hadde partsstatusi skjønnssaken, noe som forutsatte at grunneierne har ekspropriasjonsrettslig vern som følge av at gondolbanen krenker deres eiendomsrett.
Del av verk:Nytt i privatretten 3/2022

Vedlegg:- Rettsdata