Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Prinsipp for vurdering av samtykkekompetanse
Ansvar:Bjørn Henning Østenstad
Forfatter:Østenstad, Bjørn Henning
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Lov og rett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:S. 24-42
Serie:Lov og rett ; 1/2021
Emneord:Psykisk helsevern / Tvang
Stikkord:Pasient- og brukerrettighetsloven (1999)
Innhold:Krav om vurdering av samtykkekompetanse er utbreidd, også i helselovgjevinga. Samstundes er det i praksis mykje uvisse knytt til vilkåret om at personen ikkje må vere «i stand til å forstå» kva saka gjeld. Dette skuldast manglande klarleik om rettskjeldeprinsippa som styrer tolkinga. Forståingskravet er fleksibelt, og to ulike tolkingsprinsipp gjer seg gjeldande. Ved samtykke er det alvorsgraden av inngrepet som er styrande, medan det ved nekting er konsekvensane av det å takke nei til hjelpa som er avgjerande. Oppfatninga om at vurderinga av samtykkekompetanse følgjer det same mønsteret uansett om personen samtykker eller nektar, har ikkje tilstrekkeleg støtte i rettskjeldene.

Nøkkelord: pasient- og brukerrettighetsloven, psykisk helsevernloven, rettslig handleevne, samtykkekompetanse, tvang
Del av verk:Lov og rett 1/2021

Vedlegg:- Juridika
- Idunn