Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Condictio indebiti – en kommentar til Oskar Otterstrøm
Ansvar:Thomas Rønning
Forfatter:Rønning, Thomas
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Lov og rett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:S. 58-69
Serie:Lov og rett ; 1/2021
Emneord:Condictio indebiti
Innhold:Etablert oppfatning av den ulovfestede læren om condictio indebiti er at det ikke finnes en regel med klare vilkår som regulerer i hvilke tilfeller tilbakebetaling skal skje, men at «hvert tilfelle skal vurderes konkret og under hensyn til rimelighet». Det antas at ingen presumpsjon for tilbakebetaling finnes, selv om mottaker manglet rettsgrunnlag for ervervet av midlene. I tillegg hevdes det at læren heller ikke har et klart avgrenset anvendelsesområde.

Oscar Otterstrøm fremmer i sin artikkel «Tilbakesøkning ved feilbetaling» i Lov og Rett nr. 7/2020 s. 409–430 to hovedsynspunkter på lærens innhold.
Del av verk:Lov og rett 1/2021

Vedlegg:- Omtalt artikkel
- Juridika
- Idunn