Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Breundersøkelser på Langfjordjøkelen 1998
Ansvar:Bjarne Kjøllmoen
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:24 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Dokument ; 1999:2
Emneord:Brekart / Massebalanse / Volumendring
Geografiske emneord:Langfjordjøkelen
Innhold:Denne rapporten omhandler breundersøkelser på Langfjordjøkelen i perioden 1966-98, med hovedvekt på massebalansemålinger. Ved sammenligning av kart fra 1966 og 1994 er nettobalansen beregnet for den mellomliggende perioden på 28 år.Videre er massebalansen for perioden 1989-93 og 1996 nyberegnet med oppdatert kartgrunnlag fra 1994. Massebalansen for 1998 er beregnet ut fra tradisjonelle feltmålinger. Et estimat av massebalansen for årene 1994 og 1995 er gjort ved hjelp av meteorologiske data. Studier av kart fra 1966 og 1994 viser både areal- og volumreduksjon for Langfjordjøkelen i denne perioden. Beregningene gjort for hele breen viser at arealet er redusert fra 9,8 til 8,4 km2. Volumtapet er 123 mill. m3 vann, og jevnt fordelt over hele breens areal utgjør det et vannlag på 12,5 m vannekvivalenter. Tilsvarende tall beregnet for den østlige breutløperen (hvor de årlige massebalansemålingene utføres) viser at denne delen av breen har krympet fra 4,3 til 3,7 km2, og volumtapet er 83 mill. m3 vann, ell
er 19,3 m vannekvivalenter.Resultatene fra den nye beregningen av massebalansen for perioden 1989-93 og 1996, viser bare mindre endringer av de spesifikke verdiene sammenlignet med tidligere beregninger utført på kartgrunnlag fra 1966. Som følge av arealreduksjon mellom 1966 og 1994, er imidlertid volumverdiene for vinter- og sommerbalansen redusert med ca 25 % i forhold til de forrige beregningene.Massebalansen for 1998 viser en vinterbalanse på 1,80 m vannekvivalenter, og dette er den minste vinterbalansen som er målt på Langfjordjøkelen siden målingene startet i 1989. Sommerbalansen ble -3,24 m vannekvivalenter, og bare én gang tidligere i måleperioden (1997) er det målt mer avsmelting. Nettobalansen ble -1,44 meter, og er det største underskuddet som er målt på breen.Vinterbalansen for 1994 og 1995 er estimert til hhv. 1,6 og 2,2 m vann-ekvivalenter, og sommerbalansen til -1,9 og -1,3 meter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1999/dokument1999_02.pdf