Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sedimentundersøkelser i Mandalsvassdraget : (vassdragsnr. 022) 1993-1995
Ansvar:Hans Christian Olsen og Margrethe Cecilie Elster
Forfatter:Olsen, Hans Christian / Elster, Margrethe Cecilie
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:52 s. - ill.
Klassenummer:556.535
Serie:NVE Rapport ; 1997:10
Emneord:Kraftutbygging / Sedimentkilder / Sedimenttransport
Geografiske emneord:Mandalsvassdraget
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med utarbeidelsen av en flerbruksplan for Mandalsvassdraget, opprettet NVE-HM, etter oppdrag fra Vest-Agder Energiverk, en målestasjon for sedimenttransport ved Kjølemo. Denne rapporten presenterer resultater av suspensjonstransportmålingene i perioden 1993-1995. I perioden juli 1994 - august 1995 ble det foretatt registrering av bunntransport på fire banker på strekningen mellom Laudal og Nøding. Dette er også beskrevet i rapporten. Registrering av materialtyper og sedimentkilder er foretatt langs vassdraget fra Sjøsanden til øvre deler av elvene Longa og Monn. Dette er presentert i 10 kartbladutsnitt.Resultatene av sedimenttransportmålingene viser svært lave konsentrasjoner av suspendert materiale ved Kjølemo. Ved lokalitetene Nøding og Skarprøyshøllen er det verken registrert pålagring av bunntransportert materiale eller erosjon i elvebunnen i perioden juli 1994 - august 1995. Perioden 1993-1995 mangler imidlertid høye flomtopper sammenliknet med den 100-års perioden vannføringer er r
egistrert ved Kjølemo. Maksimalvannføringene i perioden 1993-1995 er blant de laveste som er målt. Dette har sammenheng med naturlige variasjoner, men også at frekvensen av høye og spesielt middels høye vannføringer er redusert som følge av vassdragsreguleringene. Reduksjonen i flomfrekvens har igjen medført at hovedelvas sedimenttransportkapasitet har avtatt.Materialkilderegistreringene viser at det er fla og små sedimentkilder som er aktive ved de maksimalvannstander som er registrert i 1993-1995. Økt innslag av organisk materiale (dynn og mudder) i bunnsedimentene kan ha sammenheng med økt utvasking og erosjon i magasinenes reguleringssoner. Dette har etter hvert ytterligere blitt forsterket av økt begroing i elveløpene.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_10.pdf