Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Utvikling i nøkkeltal for nettselskap : med fokus på nettstruktur
Ansvar:redaktør: Mi Lagergren ; forfattere: Mi Lagergren, Silje C. Syvertsen, Kjersti Vøllestad
Forfatter:Lagergren, Mi / Syvertsen, Silje Cathrine / Vøllestad, Kjersti
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:65 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1075-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:338(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:28
Emneord:Distribusjonsnett / Kraftdistribusjon / Kraftomsetning / Økonomisk utvikling
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har ordliste
Innhold:Sammendrag: Analysar av nettselskapa si avkastning, målt som gjennomsnitt av
perioden 2008-2013, viser at reine nettselskap i snitt har signifikant høgare avkastning enn dei andre nettselskapa. Forskjellen mellom nettselskap som er skilt både selskapsmessig og funksjonelt og vertikalintegrerte nettselskap er på minimum tre prosentpoeng. Vidare viser analysar at det er ein signifikant forskjell mellom drift- og vedlikehaldskostnadane (DV-kostnadane) til reine og vertikalt integrerte
nettselskap per km når det er teke omsyn til relevante forskjellar
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_28.pdf