Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Jøkullaup fra Demmevatn
Ansvar:Hallgeir Elvehøy ... [et al.]
Forfatter:Elvehøy, Hallgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:36 s. - ill.
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Rapport ; 1997:17
Emneord:Bunntopografi / Jøkulhlaup
Geografiske emneord:Demmevatn
Note:Forfattere: Hallgeir Elvehøy, Jack Kohler, Rune Engeset og Liss M. Andreassen
Innhold:Sammendrag: Demmevatnet ligger på nordvestsiden av Hardangerjøkulen og demmes av brearmen Rembesdalskåki som drenerer til Rembesdalsvatnet og Simadalen i Hardanger. Helt siden 1736 er det nedtegnelser om store flommer i Simadalen, og de siste av disse som førte til store ødeleggelser, fant sted i 1893, 1937 og 1938. Omløpstunneler laget i 1897-99 og i 1937-38 satte en stopper for de årlige flommene fra Demmevatnet. Ved kraftutbygging i området på 70-tallet ble Rembesdalsvatnet regulert med demning til magasin for Statkrafts Sima Kraftverk. I forbindelse med dimensjonering av nytt overløp på demningen ved Rembesdalsvatnet var en vurdering av dimensjonene på potensielle jøkulhlaup fra Demmevatnet ønskelig. På bakgrunn av målt og estimert istykkelse er dreneringsgrensene til Demmevatnet bestemt til ca. 11 km2 . Bare en liten del av breplatået drenerer til Demmevatnet. Ut fra konservative estimater på nettobalansen de neste 50 år viser modellberegninger at Rembesdalskåkis front i år 2045 vil ligge mellom 200 m bak og
700 m foran dagens brefront, og at breoverflatehøyden mellom Demmevasshytta og Demmevatnet vil kunne endres med ± 40 meter. Vannstanden der jøkulhlaup utløses er avhengig av breoverflatehøyden mellom Demmevasshytta og Demmevatnet og vil derfor endres etter som breen forandrer seg. Observasjoner fra Island og beregninger for jøkulhlaupene i 1893 og 1937/38 viser dessuten at jøkulhlaup kan utløses før en teoretisk forventet vannstand er nådd. Maksimal vannføring i jøkulhlaup og totalt volum som renner ut vil avhenge av vannstanden når jøkulhlaupet starter og dermed av breoverflatehøyden i området som demmer Demmevatnet. Ut fra beregningene er største forventede vannføring 8500 M3/S mens tilhørende totalt vannvolum er 41 mill. m3. Bunntopografien i området ved Demmevatnet samt observasjoner tilsier at Demmevatnet vil tømmes fullstendig ved jøkulhlaup. Tømmingen kan ta noe tid, men mesteparten av vannet vil renne ut i løpet av de siste 5 timene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_17.pdf