Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 2. kvartal 2011
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Stian Henriksen ... [et al.]
Forfatter:Henriksen, Stian / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:84 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0763-7 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2011:19
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Stian Henriksen, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund, Ingrid
Magnussen, Kjerstin Dahl Viggen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Mats Øivind
Willumsen, Margit Iren Ulriksen, og Tor Arnt Johnsen
Foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Ved utgangen av andre kvartal 2011 var fyllingsgraden i dei norske
vassmagasina 67,2 prosent, som er nær det normale for årstida. Mildt vêr gav
både mykje nedbør og tidleg snøsmelting, og til saman sikra dette eit høgt tilsig.
Magasinnivået normaliserte seg såleis etter dei rekordlåge nivåa tidlegare på året.
Det milde vêret, samt høgare kraftprisar enn til same tid i fjor, medverka til at
kraftforbruket var 26,5 TWh, eller 2,4 TWh lågare enn i same kvartal 2010.
Kraftproduksjonen var derimot 11,1 TWh høgare enn til same tid i 2010, totalt
25,9 TWh. Produksjonsauken var ein konsekvens av det høge tilsiget. I starten
av kvartalet var det høg nettoimport til Noreg, men i slutten av kvartalet hadde
kraftflyten snudd og det var norsk nettoeksport. Totalt for kvartalet var det
nettoimport på 0,6 TWh. Kraftprisane gjekk ned med over 20 prosent i heile
landet frå starten til slutten av kvartalet. I snitt var prisane på omlag same nivå
som i andre kvartal 2010. Aust-, Sørvest- og Midt-Noreg hadde alle ein
gjennomsnittleg spotpris på 403 kr/MWh. Nord-Noreg hadde ein snittpris på
405 kr/MWh, medan snittprisen i Vest-Noreg var 395 kr/MWh. Terminkontraktane
med levering i tredje og fjerde kvartal fall i pris med 20 og 16 prosent i løpet av
kvartalet og vart til sist handla for høvesvis 340 kr/MW og 381 kr/MWh
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_19.pdf