Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kartlegging av naturtyper, moser og lav langs små vassdrag i Norge : konsulentrapport
Ansvar:forfattere: Geir Gaarder, Torbjørn Høitomt og Jon T. Klepsland
Forfatter:Gaarder, Geir / Høitomt, Torbjørn / Klepsland, Jon T.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:38, [22] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1615-8 / 1501-2832
Klassenummer:620.92:574(481) / 621.311:574(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:50
Emneord:Biologisk mangfold / Kraftutbygging / Lavarter / Moser / Naturtyper / Småkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Miljøfaglig Utredning AS har, i samarbeid med stiftelsen BioFokus, på
oppdrag fra NVE utarbeidet tre faktaark som omhandler kartlegging av naturtyper, lav og moser i småkraftprosjekter. Som ledd i dette arbeidet har det samtidig vært ønskelig å framskaffe og systematisere en del kunnskap omkring relevante lav og moser, som to av faktaarkene omhandler. Denne rapporten presenterer resultatene av denne kunnskapsinnhentingen. Faktaarkene ligger som vedlegg til denne
rapporten
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_50.pdf