Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Ny E6 HP25 strekningen Mediå - Okshammeren i Grong kommune : vurderinger av utfyllinger og deres innvirkning på strømningsforhold, flomavledning, isoppstuvninger, erosjon, natur og landskap
Ansvar:saksbehandler: Torger Wisth [og] Mads Johnsen
Forfatter:Wisth, Torger / Johnsen, Mads
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:11 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:624.159(484.2)
Serie:NVE Rapport ; 1997:5
Emneord:Erosjon / Flomavledning / Strømningsforhold
Geografiske emneord:Grong kommune
Note:Omslagstittel: E6 Mediå - Okshammeren : vassdragsvurderinger
Innhold:Sammendrag: Vegkontoret i Nord-Trøndelag har kommet med en henvendelse til NVE og bedt om vassdragstekniske vurderinger i forbindelse med reguleringsplan for ny E6 på strekningen Mediå - Okshammeren i Grong kommune.Dagens E6 er planlagt utbedret til vegnormalstandard. Dette innebærer en del breddeutvidelser og utretting av kurver. Problemstillingen er forholdet til Namsen, som renner stort sett kloss inntil dagens vegtrase. Reguleringsplanen for vegparsellen har i størst mulig grad forsøkt å ta hensyn til begrenset utfylling i elva. Sidebratt terreng og delvis dårlige grunnforhold gjør det imidlertid nødvendig å fylle ut i elva på enkelte partier. Dette vil stedvis berøre det eksisterende elvelandskapet. Vegplanen har i stor grad forsøkt å ta hensyn til næringsinteressene som ligger i fisk og fiske, og hensynet til naturinngrep/estetikk. NVE Region Midt-Norge har gjort vurderinger om hvilke konsekvenser utfyllinger i elva vil ha for de forskjellige delstrekningene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_05.pdf