Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vindkraftpotensialet i Norge
Ansvar:Knut Hofstad, Kjersti Mølmann, Lars Tallhaug
Forfatter:Hofstad, Knut / medforf.: Mølmann, Kjersti / medforf.: Tallhaug, Lars
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:39 s. - ill.
Klassenummer:621.548(481)
Serie:NVE Rapport ; 2005:17
Emneord:Vindkraft
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norge har store fysiske vindkraftressurser. Bare en liten del av disse
ressursene kan utnyttes. I rapporten er det beregnet hvor mye som kan bygges
ut når en tar hensyn økonomi, noen valgte begrensninger og eksisterende
restriksjoner vedrørende arealutnyttelse og miljø.Undersøkelsen omfatter kystnære
områder fra Lindesnes til den russiske grensen. Totalt er det i denne undersøkelsen
funnet et vindkraftpotensial på ca. 250 TWh som kan bygges ut til en kostnad
varierende mellom 27 – 40 øre/kWh. Over halvparten av de påviste
vindkraftressursene finner en i Finnmark. Av de øvrige fylkene er det Troms og
Sør-Trøndelag som har de største påviste vindkraftresursene, henholdsvis 19 TWh
og 18 TWh. Vindressursene i de øvrige fylkene varierer mellom 0,7 TWh (Vest-Agder)
og 11 TWh (Sogn og Fjordane). Området som er undersøkt utgjør ca 12.5 % av det
totale landområdet i Norge, og omfatter fortrinnsvis de deler av landet som har de
gunstigste vindforholdene. Det er grunn til å tro at det også finnes noen områder
med gunstige vindforhold utenfor de områder som er undersøkt. Den valgte metoden
for kartlegging av det fysiske vindkraftpotensialet har klare begrensninger og er ikke
egnet hvis en ønsker å gå lenger inn i landet. En eventuell ny og utvidet kartlegging
vil ventelig avdekke flere områdersom er egnet for vindkraftutbygging. I praksis vil
vindkraftutbyggingen begrenses av en rekke faktorer som ikke er vurdert i denne
undersøkelsen. Dette gjelder i særlig grad nettkapasiteten i de nordligste fylkene.
Mens tyngdepunktet av forbruket ligger i sør er de største vindkraftressursene i
nord. Overføringskapasiteten mellom nord og sør må derfor styrkes vesentlig om
disse vindkraftressursene skal utnyttes. Undersøkelsen kan muliggjøre løpende
samfunnsøkonomiske vurderinger for å se vindressursene i Sør-, Midt- og
Nord-Norge isammenheng med utbyggingsbehovet for vindkraft de nærmeste
10-20 år.Det er heller ikke vurdert hva som vil bli tillatt utbygd når alle særskilte
skadevirkningerav miljømessig og annen karakter blir dokumentert i forbindelse med
behandlingen av de enkelte utbyggingsprosjekter. For eksempel er det uklart hvilken
betydning hensynet til visuelle virkninger og i noen grad reindrift og forsvarets
radaranlegg vil få for hvilke restriksjoner en må legge på vindkraftutbyggingen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_17.pdf